Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rodičuov svých, pečetem však svým odpierati nemohú. Na to jest usúzeno: hamfešt nebo list královský přečetše, poněvadž ten list otcovský a dědicuov pečetmi utvrzený ukázati se jest podvolil, a nemohl jest pro zbavenie dědicuov pečeti, skrze to dědicové prosti sú, nebo čímž jest člověk chtěl získati, tiem také ztratiti muože, i že moc osobnie listu odjal jest, kterúž jemu dal bieše, a protož ji zbavil bieše.

O svědectví psaném a živém

Svědomie listovnie a hamfeštnie má svědkuom předloženo býti, nebo to, což písmo zavierá, pevné zuostává, ale což v paměti lidské jest, zapomanuto bývá. Opět písmo listovnie nebývá změněno, ale svědkové druhdy dary a jinými obyčeji se porušují. Opět svědkové umírají, ale hamfeštové jsú věční, opět svědkové nebývají přijati, leč by živi byli, ale v listech svědkové napsaní, buďte živi nebo mrtvi, vždy jich svědectvie jest stálé a má přijato býti vedlé práva.

O hamfeštiech královských milostivě daných

Hamfeštové milostivě daní jsú práva súženého, aniž jimi muož duovod býti duovodem nápodobným k jiným v hamfeště nepopsaným, ale jinéť jest o právu všem obecniem, nebo tu z jedné pře neb výnosu jedna příhoda s druhú nápodobnú se srovnávajíc vybrána bývá.

O hamfeštu na starém pargamenu psaném

Jestliže kto v soudu ukáže hamfešt, jehožto list jest starý a písmo zdá se nové neb na němž by znamenitě dvoje ruka byla nalezena, o takovém

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).