Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O psanci ortel

Seidelínovi lysému ortelováno jest, když jeho pastorek činž o duom svój v rynku postavený soudil se bieše, že proti odporu zápovědi městské, poněvadž pro zločiněnie nebieše zapsán, aby v soudu se postavil k obránění dědičstvie svého a o ně súzenie, z práva rok má jemu býti položen, a když se soud dokoná, aby hned bez prodlenie vyšel. Súzeno jest, že obecnie rady přísežných a všie obce, léta páně MCCCLIho, že každý člověk lépe se móže obrániti buďto v trhový den i v jiné dni, nežli by od koho mohl přemožen býti.

O psanci jedné vsi

Zapsaný v súdu jedné vsi a zapsán mezi psanci městskými, když se s rychtářem té vsi, kdež bieše zapsán, smluví, rychtáři městskému v žádné pokutě nenie zavázán, než toliko s písařem se sjednaje o jeho mzdu, smazán buď.

Kapituly o žalobách vuobec

Žalobník všecky žaloby, kteréž činí, móž odvolati bez pokuty, kromě těch, kteréž před čtyřmi lavicemi soudnými prožaluje, leč by snad žaloba žaluobce krom soudu učiněná s strany obžalovaného skrze přísežné a rychtáře byla osvědčena, a žalobník zapovědě rozmyšlenie dobrovolně k tomu se zavázal by, že toho potom před soudem nechce odvolati.

O žalobách pro dluh

V peněžité také při neb o dluhy žaluobce na jednoho člověka spolu pojednú v soudu toliko tři žaloby móž učiniti, ale pro rány vedlé počtu ran muož žaloby rozmnožiti.

O žalobách v zvláštnosti

Ačkoli žaluobce v městské při tři, ale v hlavnie při viece nežli tři mohl by spolu v témž soudě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).