Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitula o pečetech

Usúzeno jest měšťanóm z Kolína, že většie moc záleží na písmu rytém okolo pečeti, nežli na znamení a zpuosobu prostřed pečeti položeném, nebo znamenie vnitřnie změněné vedlé vuole pána pečeti, okolní pečeti nápis, jenž jiného práva zavierá, nemóž se měniti.

Kapitula o slibech a zaslibujících

Při slibiech obecně má zachováno býti, že zaslíbenie mrzké neb neslušné viery a nemožné z práva nebo z skutku žádného zavázanie neuvodie, a slib mrzký slove, jenž bývá skrze lichvu a lest. Ale zaslíbenie mrzuté neb neslušné věci slove, jako zaslíbil li by kto člověka zabiti chtieti, ale slib nemožné věci slove, jako ač by kto slíbil, že chce nebe přivázati, aby se nehýbalo.

O slibiech osobních mezi stranami

Jestliže by mezi stranami súdícími se a přítomnými toliko osobnie věci k některé žalobě byly zaslíbeny, ty věci práv náměstkuov řečených stran nevypraždňují a nezhašují, nebo slibové mezi jinými učinění jiným škoditi nemohú.

O listech {slibiech}marginální přípisek mladší rukou zprávy

Jindřich žaloval na Petra, že kuoň, kterýž kúpil od něho, slíbil jemu v takovéjto zemi a v takové krajině od obstavenie zprostiti, jenž slove lantscherincizojazyčný text německy, a Petr přiznav se k slibu řekl, že potom po několika dnech, přijem kuoň, že by se vypraviti nemohl v té krajině a městě, kdež Jindřich obývá, ač by snad tam byl obstaven, i šel jest k Jindřichovi s přísežným a řka jemu, aby vezma penieze, kuoň jeho zase jemu navrátil, aneb sám se do takového města, kdež by jeho vypraviti nechtěl, postavil. I jest otázka, zdali Petr z slibu pošlého, o němž přísežní svědčí, moci bude

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).