Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět ti, jenž základy přijímají, když činie žalobu z té věci zápisy neb listy, známo jest, že mají předloženi býti všem věcem, kteréž příležie žalobám osobným. Opět byl li by statek obecnie zastaven a zavázán a potom sbožie jiné zvláště v základě bylo by dáno, i že z obecnieho zastavenie mocnější jmien jest věřitel, kterýž prve jest smluvil, vyjednal lis od toho prvnějšieho, nenieť slušné, aby od toho, jenž jest potom věřil, měl překážku. Opět učinil li jest smlúvu dřieve nežli vobec, a dno, t. země, bylo by jemu zastaveno, tobě druhému věřiteli moc jest onoho súti, aby na jeho miesto vstúpil také právem obecním neb v právo obecnie. Opět ve při súzené pokladové mocí soudce vzatí viece zvykli jsú býti roztrženi, nežli právem panstvie vkladeni, pakli by pro chytrost odsúzeného kupec nemohl by se naleznúti, tehda mocí kniežetskú panstvie přidáno bývá věřiteli.

O základiech

Ač by dlužníci věci zastavené neb pójčené věřitelóm právem před jich svolenie odlúčili by, předešlého neruší zastavenie, nebo zastavenie základu svolením bývá utvrzeno i zrušeno. Opět dna v základě zastaveného, jestliže by věřitel z užitkóv dluh svój postihl, týmž právem základ zproštěn buď zástavy a nikoli nemuož odlúčen býti aneb oddělen nebo prodán. Opět prodal li by věřitel pójčené neb zastavené věci, z toho, což se nedostává, žaloba příslušie věřitelu proti rukojmí nebo obžalovanému.

Opět dokudž nebudú penězi vcele věřiteli odečteni, by jich pak větší diel vzal, avšak moc má zastavenú věc odlúčiti neb prodati. Opět ač by bez záplaty věřitel

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).