Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

straně nepovstala, pitie jemu podané nepřijala by a nepozdravila by je, ani jiných takových věcí, kteréž dvojím úmyslem, t. milováním dobrým a zlú horlivostí mohú býti, činí, proto nenie míru rušitel, nebo při takových věcech pochybujících lepšie má domněnie býti.

O rvaní, bití, tlačení v času uloženého pokoje

Opět ktož by koli pokoj ruše ranil druhého, kyjem bil, za vrch o zemi udeřil by, nohama tlačil, pěstí bil neb jinak bezprávně neb potupně urazil, by pak od toho úrazu i neumřel, avšak jakožto mieru rušitel jat má býti a hlavy zbaven. Pakli by ušel, hned zapsán buď, a třetina sbožie jeho pozuostalého na rychtáře sluší vedlé práva.

O pokoje rušení před přísežnými

Ktožkoli pokoj od rychtáře jemu zapověděný před očima přísežných přerušil by a proto by utekl, hned první soud buď zapsán.

Ktož druhého s mečem honě, kord by

po něm vyhodil k zabití jeho, ačkoli z štěstie z rukú jeho zdráv utekl by, avšak z jeho zlého úmysla súzen má býti, jako by v skutku mír zrušil.

Když hospodáři jest mír uložen, tehda i čeled má mír zachovati

Když se komu mír zapoviedá, netoliko s svým hněvníkem, ale také i čeledí, kteráž jeho chleba užívá, má pokoj zachovati. A též zase i hněvník má také pokoj jemu uložený jeden každý svým náchlebníkóm zapovieděti, nebo jestliže by dvěma pokoj zapověděn byl pánoma, a pacholci jednoho v času uloženého pokoje ranili by druhého, zajisté pán těch pacholkuov

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).