Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

hodný duovod od žalobníka, t. když předejdú přísahy bezprávie neb křivdy, a svědkové budú provedeni, jimižto dostatečně dovede, což miení. Jinak obžalovaný potřikrát vedlé obyčeje pohnán bývá, a nestane li k čtvrtému soudu, zapsán bývá.

Ktož druha zabie maje záštie s ním, neslove mordéř neb vrah

Ktož prvé maje záštie znamenité s druhým zabie jej, nikoli neslove mordéř, nebo každý se má vystřiehati žalob nepřátelských, protož zvláště nešlechetní lidé, kteřížto z vnitřnie srdečné žalosti, ne z hlúposti neb nezmožnosti hřešiece, smrt lidem činie, vražedlníciť slovú.

O vraždě učiněné krom obydlé lidského

Stane li se mord krom obydlé lidského, jakožto na poli, v lesiech neb těm nápodobných miestech, žaluje li žalobce na koho, tehda patřeno má býti, měl li jest takový obžalovaný před tiem dobré jméno. A jestliť tak žaluobce přisáhne sám druhý o bezprávie a pochybí li v přísaze, obžalovaný prost bude. Pakli nepochybí, obžalovaný se sám sedm vymluví. Toto také má býti znamenáno: ač obžalovaný čas mordu v některém miestě tak daleko, že by tuto býti nemohl, dokáže se býti listy s pečetmi věrohodnými sepsanými neb svědectvím ctných lidí, tehda rozumně zproštěn bude, leč by dokázáno bylo, že jsa nepřítomen, lstí jest to učinil nebo zjednal. Pakli obviněný obžalován jsa z mordu, dřieve poškvrněnú měl pověst a zlé jméno nebo život provinnilý, tehda čas, miesto a jiní okolkové mordéřstvie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).