Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

mordéřstvie mají znamenáni býti. A móž li z toho býti poznamenáno, což se s pravdú sjednává a znamenité podezřenie činí o obžalovaném, tehda svědectvím žalobníka přemožen bude vedlé domněnie zlého.

Pakli by obžalovaný utekl

po prvniem provolání, hned zapsán bývá, avšak utekl li by obžalovaný, jenž jest prve vždy dobré jméno měl a vzkázal by nebo odepsal, že hotov jest státi ku právu, máť jmieti prodlenie a ne hned v jednom soudu zapisován. Protož vždy, když obviněný v skutku neb při utiekaní, když se mord stane, nejsa lapen odšel by, a mord nenie znám a zjevný, dřieve, než zapsán bude, žalobník přisáhne o bezprávie, práva svého dokazuje, a neučiní li toho, tehda obžalovaný vedlé obyčejného trojieho oznámenie má pohnán býti, aby nestane li potom k čtvrtému soudu, zapsán byl. A znamenaj, že při mordiech, kteříž se tajně dějí, zlá domněnie najviec miesto mají, o témž hledaj dále při nápisu o ranách, vraždách a mordiech.

O zástavách

Při všech zástavách, jimžto den nebývá uložen neb jmenován, toho dne bývá neb koná se. Opět ktož druhu slibuje co dáti neb učiniti, nesloveť to zástava. Opět sirotče bez moci poručníka svého nemuože zastavovati, ale jiného k své ruce móž sobě zavazovati.

Kapitula o úřednícech městských

Úředníkóm, stráži nočních, branným, biřicuom a jiným podobným nenie potřebie, aby přísežným žalovali, ale aby slavně žalovali na obžalovance v soudu a zvláště jmenovali,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).