Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ktož pokoj ruší ranami v trhový den

Ktož by koli pokoj rušil ranami v den trhový aneb ranú, třmi svědky jsa přemožen, ruky zbaven buď, neb ji 10ti hřivnami vyplať. A ktož by téhož dne meč vytrhl ke zlému druhého, ale však neurazil by, přemožen jsa třmi svědky, pokutu jedné hřivny podstúpí, rychtáři puol a přísežným puol hřivny. Pakli by jeden z přísežných viděl, přemoženť bude a milost od toho, jehož chtěl uraziti, nalezne, jakž muože.

Opět ač by kto meč svój před přísežnými neb před některým z přísežných vytrhl by, zaplatíť puol hřivny, rychtáři dvě česti a konšelóm třetí.

Ač by kto s zapověděným přeostrým mečem lapen byl, hřivnú tresktán buď, a meč rychtáři zuostane. Pakli by třie mečové byli, dva se rychtáři dostanú a třetí přísežným. Pakli by obecní meč po zápovědi byl u koho přistižen, ten u věrdunku odpoviedati bude. Pakli by přeostrý kord neb nuož byl, v puol věrdunku odpoviedati bude.

Kapitula o pomstách a mukách pro zaviněnie vuobec

Lidé prohřešují aneb zaviňují čtverým obyčejem: z úmysla, útokem, příhodú a skutkem. Z úmysla hřešie lotři, kteříž mají tovařistvo s jinými na cestách. Útokem, když jeden utrhne řečí na druha skrze opilstvie, a potom k rukama neb k železu přichodí, t. rují se a tepú. Z příhody pak, když by kto na lovu jsa, na zvěř střelil a zabil by člověka. Skutkem pak, jakož jsú lúpežové, vraždy, zlodějstva, svády, hádanie o vieře, čárové psanie neb falešné kniehy a nápodobné lstivosti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).