Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

penieze za to dával, a toho by chtěl dovésti svědomím hodným, skrze takovú odpověd nebude zproštěn, aniž k takovému svědectví má některak dopuštěn býti, nebo slušné jest domněnie, že takoví svědkové ani jsú hodni ani spravedlivi, nebo po skutku předřečené předstúpenie mohlo by snad skrze dobré lidi shlazeno býti, ale k zaslíbení o tom, což jest budúcieho, nevměšují se než zlí a nešlechetní lidé. Ostatku níže hledaj o podávení ženském.

O nevěstkách

Bude li nevěstka z násilé žalovati a stane li násilník k soudu, rychtář jé dosti učiní s některých radú.

Ktož koho svleče s ženkú jej najda

Opět ktož by žáka neb laika pro to, že běhlú ženu buďto ve dne neb v noci v kterémžkoli miestě tělesně poznává, statku neb rúcha jeho zbavil by neb svlekl, muku zloděje neb lúpežníka podstúpí.

O ženách a o zabití jich dětí od někoho

Žaluje li žena na koho z zabitie dietěte svého bez přítomnosti muže svého, obžalovaný má jejím žalobám vedlé spravedlnosti odpoviedati, ač by však ona dřieve za 6 neděl zde i onde muže svého hledala, aniž by nalezen byl, řečené ženě má se státi tak plná spravedlnost, jako by tu muž její stál osobně. Opět ačkoli žena bez přítomnosti muže, jenž osobu žalobníka i obžalovaného za ni muož nésti, vedlé obyčeje k soudu nebývá pohoněna, avšak ač by nebytím jeho doma k soudu povolána jsúc chtěla se bráti, máť k otázce strany otporné o živnosti muže ujistiti a pravdu zvěděti, nebo kdež se člověk nevidí, pochybenie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).