Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

má nebo úřady svých vyšších projednává, ještě jest, že jeho statek zavázán jest v základě, ačkoli to zvláště se nejmenuje. Opět ktož by forberky, dědiny neb vinnice neb věci nápodobné dal v základě, užitkové takových věcí skrytě zastaveny zdají se býti tajně zavázány zdají se. Opět poněvadž spravedlivé jest viece vuole smlúvajících nežli slov svárlivých jinak propověděných patřiti, tehda ktožkoli druhému některé věci zastaví v základě, netoliko ty, kteréž ty časy má, ale také i kteréž budúcně jmieti bude, zastavil jest neb zavázal, ačkoli jmenovitě toho nevysloví.

O základiech na druhém miestě vzatých

Kto základ na druhém miestě béře, ten muož práva svého potvrditi a řéci neb nazvati, tak ač jest prvnějšiemu dlužníku penieze splnil, anebo ač jest jemu dával a on přijieti nechtěl, a on znamenav schoval jest, ani k svému užitku obrátil.

Tyto věci v základě nemají brány býti pro dluhy

Dobrý a od starodávna zachovaný a potvrzený obyčej pro obecní poctivost uvedený jest, aby ložnie rúcho a rúcho ku potřebě jednomu člověku, jest li samotnie, anebo muže a ženy, jsú li v manželství, příslušející, nebývalo bráno v základě pro dluhy soudem obdržené, avšak byl li by věřitel tak dobře biedný a chudý s dlužníkem aneb potřebnější nežli on, tehda o svrchupsaném fentování skrovně učiněném přísežní pilně pomyslé.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).