Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pochybenie jest, živ li jest či nic.

O ženských dluziech

Ač by žena vdaná pro dluhy za času vdovstvie neb za dřevnieho muže od nie zdlužených k soudu byla povolána, proti odporu, že nynie praví, že má muže živého, ale že nenie doma, žalobám žalobníkovým má odpoviedati.

Muož li žena vládnúti statkem

Když ženy od otcuov dědictvím oddělené svého práva jsú zmocněny, budú li múdré a věku dospělého a měly by muže marnotratné, ony samy mohú sbožie spravovati, jako i mužie; o tom hledaj níže.

Teta sirotčie, jenž jiného žádného přietele

nemají přirozeného, nežli ji, v ty sirotky i v jich sbožie jménem vladařstvie nemá se uvázati, ale radějí přísežní péči takového vládnutie vedlé jich svědomie mají poručiti počestným mužóm.

Ženy však vdovy vládnutím

statku i syny, dokudž statku vdovského nezmění, slušněť zpravují, nebo tak die staré právo. Ustanovujem také, že ktožkoli z měšťan umřel by, bude li jmieti ženu nebo děti, rychtář nebo přísežní nikoli se v jich sbožie nemají uvázati, ale buďte v moci dětí a ženy.

Ženy nemají ubrmaniti

Vedlé řádu spravedlnosti ženám nemá býti ubrmanstvie poručováno, nebo vedlé řeholy práva městského ženy od obecních neb zevních úřaduov jsú zdáleny.

O ženském dědičném dielu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).