Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

odejde, jestli pak že v tom času bez něho v městské při, t. pro sbožie neb pro dluhy, k soudu byla by pohnána, nemóž býti puzena k odpoviedaní. Ale po již řečeném času, jenž čas bezpečenstvie v městské při zavierá proti odporu muže nebytie doma, budel i žena pohnána k soudu k žalobám na ni učiněným, připuzena bude odpoviedati. A též dokud ten čas roku a dne nemine, připovie li koho žena k soudu, protože má muže živého, jenž nenie přítomen, připověděný nebuď puzen jejím žalobám odpoviedati a jest příčina tato, nebo poněvadž žena vdaná nenie paní statku, tehda jakož muži sbožie a jměnie nemóž ztratiti, též aniž móž soudem obdržeti.

Má li žena moc prodávati své okrasy a súditi se o ně

Při kupování a při prodávaní věcí slušejících k ženské okrase, jakož jsú šlojieři, věnci neb perlovci, úpletové a těm podobné, když toliko nejsú drahé, s kterýmiž častokrát ženy bez vědomie mužského se obierají, mohú se souditi a miesto žalobníka neb obžalovaného držeti proti odporu nepřítomnosti jich mužóv. Ostatku o tom hledaj nahoře o přísaze ženské.

O násilí panen a paní

Ktož by koli z násilé panen a paní přemožen byl, sťat bude, a tiemto obyčejem bude přemožen: bude li panna podávena anebo poctivá žena porušena, jednoho svědka na poli, ten buďto pastýř neb jiný, v městě tehda dvú potřebovati bude, jimižto dovede li, že jest křičala ty časy, když jest lapena neb podávena byla, anebo že hned svú žalobu rozprostřela, úmysl svój obdrží. Pakli panna

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).