Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

snad ten mládenec s svými dobrými přáteli neb poručníkem jsa oddělen sám sebe mocen byl, nebo tak učinili múdře nebo nemúdře, to sobě přičítaj.

O prodlévaní vdánie sirotčieho

Jestliže by nětčí sirotci kteréhožkoli pohlavie, panicové nebo panny, sbožie majíce, některému svému přieteli nebo ciziemu, jakožto poručníku a šafáři, byli poručeni, kterýžto snad proto, že statku jejich požívá, přieliš prodlévá jich vdáti, tehda sirotci k některým z přísežných konšel nebo k faráři nebo k svému zpovědlníku puojdú, kteřížto jich vuoli a úmysl o vdání k manželstvu na městskú radu vznesú, a když to uslyší rada, sama o sobě proti odporu poručníka, aby takových sirotkuov vuole se naplnila, hned s pilností o spojení svatby opatří.

O ženě uražené, raněné a zle uctěné

Žena uražená, raněná anebo zle uctěná proti odporu nepřítomnosti muže, v takové při, poněvadž ty věci na svém vlastniem těle trpěla jest, muož žalovati na obviněného, kterýžto neb kterážto dlužna jest jejím žalobám odpoviedati.

O podávení ženském

Jestliže by panna před soudem, jakž jest obyčej, dobrovolně k násilníku přistúpila, bude jemu dána za ženu, pakli se odchýlí k rodičóm, násilník i tovaryše jeho hlavní soud podstúpie.

Ktož se chlubí pannú neb ženú neb vdovú

Ač by pacholek neb jiný ktožkoli poctivú ženú se pochluboval, tak ji ve zlú pověst uvodí,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).