Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Žádného člověka syn, služebník neb přietel, jenž jeho chlebem živí se, nemuož viece pohrati, než což má pod svým pasem, a ktož na něm viece v které hře zištie, nic jmieti nebude. A jestliže by kto falešnými kostkami neb jinú falešnú hrú co na druhém získal, přemožen jsa dvěma svědky, ten, ktož prohrá, v ničemž jemu nebude odpoviedati, ale viec za oklamávajícieho jmien bude, a rychtáři z desieti šilink odpoviedati bude.

Kapitula o ženách

Muož li muž miesto ženy žalovati a odpoviedati

Muž k žalobě neb k odpoviedaní v soudu za ženu mocí práva puzen nemuož býti. Pakli dobrovolně při ženy na se přijme, v přísaze jako v své vlastnie při padá a při ztracuje.

Ale žena, jsúc miesto žalobníka

a přísahú chtiec při obdržeti, padne li v přísaze, při ztratí jako muž. Ale jsúc na miestě obžalovaného, t. odpoviedajíc a pře brániec, v tom napřed obdařením pohlavie ženské raduje se, že nepadá v přísaze.

Žena však vdova,

kteráž jest paní nad statkem, buďto že žaluje, neb žalobě odpoviedá, v přísaze jako i muž padá a při obdržuje i ztracuje, ač však strana odporná k své straně žádá toho usúzenie. Pakli ta žádost zmeškána bude, jestliže řečník vdovy právo ženské jie vymiení, tiem právem má se radovati, t. že držéci miesto obžalovaného v přísaze nepadá.

Opět žena majíc muže podál od města odchýleného, bude li s ní bez překážky rok a den a potom

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).