Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

potřebují vytazovánie múdrého. O témž hledaj nahoře, mohú li přísežní svědčiti skrze listy krom soudu.

O listech zapsání

Jedni měšťané psali druhým takto opatrným mužuom etc.:cizojazyčný text Opatrnosti vašie známo buď tiemto listem, že N., spoluměštěnín náš v soudu města našeho, jakož jsme v našich dckách a knihách nalezli, Fridlína takového etc.,cizojazyčný text u vás jatého, plným právem zpuosobil jest zapsati a úplně právo své obdržal jest, o tom, že on Fridlín jednomu ženu jeho i s statkem deseti kop, Boha ani práva nemaje, před očima jinam odjal jest a uvedl, protož vás prosíme, konečně abyšte tomu, jemuž jest žena uvedena, aneb jménem jeho, přátelóm jeho listu tohoto ukazujícím, o dřieve řečeném N. vedlé předepsánie učinili spravedlnost konečnú, a když ten list před soudem zjevně čten byl, jistý Fridlín konečným usúzením pro krádež jest odsúzen a na dřevě šibenice jest oběšen. O tom hledaj dále níže při tom nápisu, že psanec v jednom soudu ne všady jakožto psanec má býti odsúzen.

Kapituly o kostkářích

O jhru anebo o dluh prohraný nižádnému spravedlnost která nebuď učiněna, avšak jestliže z potřebnosti práva jeden zkoušel neb z poctivých při jhře byl a s ziskujícím lstivě proti prohrávajíciemu držal aneb se spikl, dobře spravedlnosti příleží, aby k zaplacení peněz tak projhraných ten, ktož jest projhral, nikoli nebyl držán. Opět jestliže by hospodář někoho lstivě přijal v hospodu, úmysl maje jej oklamati,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).