Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O přísaze ženské

Ačkoli žena majíc přisáhati nepadá v přísaze, avšak svědkové její pochybie li v zpuosobu přísahy, padají v té při.

O přísaze ženské pro dluhy

Opět vdova jsúc před soud pohnána pro dluhy, v kteréž jest muž její zašel, bude li mieti přisáhati, tehda přisáhajíc nepadá nebo v té příhodě radovati se bude v témž právě, jenž by jie příslušalo za živnosti muže jejieho. Pakli by vdova pro dluhy za času vdovstvie svého zašlé v sbožie jie vlastnie a osobně příslušných a jichžto samotnie jest paní, někomu, jenž by ji nařekl, měla přisáhati, v té příhodě jestliže ten, ktož ji nařieká, proti nie takové věci pravie, tehda přisáhajíci padá v té při.

Pakli by takové věci proti nie duovodné nebyly a s strany jejie právo ženské bylo by jie vymieněno, tehda přisáhajíci nepadá. A rozum toho jest, poněvadž vdova s svým sbožím vlastním, jehož jest sama paní, muož s tiem učiniti a zpuosobiti, jakž se jé líbí jako i muž, hodné zdá se, aby také žalujíc neb odpoviedajíc o takovém zboží neb statku témuž právu podnikla, kterémuž jest muž poddán týmž právem.

O zbavení přísahy

Usúzeno jest Jílovským, že žalobník nemóž zprostiti obžalovaného od přísah, leč by měl povolenie rychtáře neb soudce.

O přísaze přísežného, kdy má a kdy nemá přisáhati

Ortelováno jest zde, že nenie potřebie přísežnému přisáhati neb pod přísahú seznávati toho, což svědčí a vyznává k otázce strany, k kteréž svědčí, a což by skrze něj kto chtěl dovoditi. Ale jestliže odporná osoba, proti niežto přísežný svědčí, žádá, musí to přísahú obsáhnúti.

O přísaze na zloděje neb lúpežníka

Zpuosob přísahy pro lúpež: postaviece lúpežníka prostřed lavic soudných svázanýma rukama, žalobník, t. oblúpený, přisáhne na hlavě jeho a na kštici takto německy: auf seinen koph und auf seinen stoph,cizojazyčný text aneb česky takto: že na obecné silnici oblúpil jest jej z jeho věcí, tak jemu pán buoh pomáhaj i všichni světí. Jiných pak šest svědkuov přisahú na kříži, že jsú viděli, že jest jej oblúpil z jeho věcí.

O přísahách pro rány a neřády

Opět obecní zpuosob přísahy pro rány a neřády v každé takové přísaze rána nebo neřád má li pravé jméno, týmž jménem má býti vysloveno, jako v přísaze pro ránu takto má býti přisáháno německy: der kamffer wunden der mir Cunrath schult gibt an dem toten, der pin ich unschuldig, das mir Goth also helf, und das creuz und alle creuz, und ein izlich and’s daz zu unzucht zeucht mit namen benemien,cizojazyčný text jako by řekl česky:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).