Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

i všichni přátelé zabitého, avšak dostiť jest, aby svědkové obžalovaného toliko řekli v přísaze, že o vraždě, z kteréž jest Jindřich obžalován od Kundráta, on jesti nevinen, a též i obžalovaný toliko rci o vraždě Kundráta, mně od takového neb takového žalobníka, kteréhož bude jmenovati, předloženém, nevinen jsem, a nenie potřebie o ženě a dětech zmienky činiti.

O času ku přísaze složeném

Jestliže by člověk živnosti své hledě k času ku přísaze složenému nestál by, ne hned proto v přísaze padne, nébrž okáže li hodnú překážku, muož se brániti, neboť nenie rozumné, aby člověk od úsilé živenie svého přestával, času soudu očekávaje.

O přísaze pro lúpež

Jakož muž též i žena přísahu lúpeže majíc činiti, jestliže přísahy neprovede, v při padá.

O přísaze šeplavého, zajiekavého, bebtavého

Človek maje přisáhati, bude li šeplavý, zajiekavý, bebtavý, neb od přirozenie jazyk maje k řeči nehotový, takže by dobře nemohl mluviti, a řečník jeho dřieve, než by počal přisáhati, to osvědčil by, ačkoli při vypoviedaní slov zamlkoval by se neb pochybil, však proto v přísaze nepadá, nebo nedostatek přirozenie neb nemožnost pravě mluvenie takovú příhodu neb takový pád vymlúvá aneb shovievá.

Přisáhaje zdvihl li by kto levú ruku

Ač by kto maje přisáhati levú ruku zdvihl ku přísaze, odpověd jest, že vedlé práva obojie ruka dobrá jest a dostatečná ku přísaze, jako i k každému

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).