Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

křesťanóv rozeznáváni buďte. Kterýchžto znamení jestliže by židé nepřijali ve dvú měsieciech od tohoto oznámenie, jakož jest pověděno, tehda obcovánie křesťanské skrze odsúzenie pod klatbú buď jim odjato, a ku pokutě časnieho pána toho miesta, kterýž jich k tomu nepřipudí, žákovstvo světské neb duchovnie města, městečka nebo vsi, kdežto židé tak rozdielně obývají, tudiež vuobec službu boží stavte, dokudž by židé tohoto ustanovenie úplně neuposlechli.

O židech a o základiech

Žid toliko má základ mohovitý neb na sbožie mohovité, kteréž má v své moci zamčené, přísahú muož svuoj dluh obdržeti, ale jinéť jest o dědictvích a věcech nemohovitých, kteréž jsú jemu v základě zastaveny, jakož potvrzuje to, má svědomím nebo listy okázati.

O žalobě žida jednoho na druhého

V žalobě, kterúž činí žid na žida, sami přísežní židovští ortel mohú vyřékati, leč by snad nechtěli aneb od stran byli by v podezření, nebo tehda přísežní křesťané s židy k vynesení ortele přijati buďte.

O zpuosobu přísahy židovské

Když žid ženě křesťance mějieše přisáhati z osmi kamen vlny, druhý žid zpuosob jemu předpověděl těmito slovy německy: des swerstu umb di schult als dir di fraucizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).