Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

vylévati do podolku neb do rohóv rukávóv, nadto i jiné věci proti vieře obecnie, mrzké neb ohavné věci a neslýchané činiece, pro kteréžto věci věrní měli by se styděti a báti se, aby v hněv boží neupadli, když takové činy trpie, jenž vieře našie jsú k hanbě.

Protož přikazujem přísně, aby viec chuov neb žen obcházejících neb přisluhujících křesťanóv nemievali, aby od nich z přílišného obcovánie čelednieho k bludu jejich nevěry nepřišli, a aby dcery svobodné neslúžily dcerám děvky, ale aby jako sluhy od boha opovržení, o jehožto smrti nešlechteně spikli se sami, aspoň skrze dokonánie skutku poznali služebníkuov těch, kteréž smrt Kristova svobodné jest učinila, a ony služebníky jest učinila. Pakli by kto toto naše přikázanie potupě neb zápověd naši, nébrž radějí apoštolskú, chuovy, ženy obcházející, a jiné čeledi nenechal křesťanské, tehda biskupové měst pod pokutú klatby zapovězte všem křesťanóm, aby s židy žádného tovarystva nejměli neb obcovánie.

Opět u Veliký čtvrtek času umučenie pána Ježíše židé najevo nevychoďte, a ten celý den dveře a okna svá zavřeny jmějte, aby před obličejem křesťanským, jenž ty časy slavného umučenie památku činiece, znamenie lítosti činí, skrze jich posmievanie a rúhanie v potupu stvořitele by nevešli. Ižádní křesťané na úřad jich vladařstvie nebuďte usazováni; pakli by se kto toho dopustil, odsúzením klatby

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).