Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zastavil, ovšem by jej nařekl, žid svú vlastní přísahú se zprostí, a i z toho, kdež die, a to by známo neb svědomo bylo, zjevné jest, že ztracenie základu má oznámeno býti a nezatajeno. A znamenaj, že při takových věcech velikú moc má toto oznámenie, jenž slove urkundcizojazyčný text, t. vědomie, nebo podezřenie odjímá.

Diel židu zaplacený na jistině li či na lichvě má sjíti

Ač by křesťan dal diel židu v dluziech a potom by mezi nimi otázka byla neb žaloba znikla tak, že by křesťan pravil, že na jistinu ten diel vydal, a žid řekl by, že by to v lichvách přijal, tehda má súzeno býti k straně křesťana, nebo poněvadž dluh jistiny byl by z práva, ale lichva toliko z přidánie a jako z příhody a některak méně dlužna, radějí má súzeno býti k jistině než k lichvě, a tento nález srovnává se s oniem nápisem svrchnějším o dluziech.

O chóvách židovských křesťankách

Jestliže by židy, kteréžto věčná vina věčné službě jest poddala, milost křesťanská přijímá a trpí jich spoluobývanie, nemají býti nevděčni, aby odpláceli křesťanóm potupú za milost a za obcovánie žehrání, aby jim tu odplatu činili, kteráž vobecniem příslovím zní: myš v tobolce, had v luoně a oheň v podolku svým hospodářóm zvykli jsú škodu činiti.

Slyšali jsme zajisté, že židé křesťanky dětí svých chóvy, jehož netoliko mluviti, ale neslušie ani mysliti, když se jim udá tělo a krev pána Ježíše přijímati, za tři dny dřieve, nežli by děti krmily, mléko velejí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).