Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

znamenán buď. Úředníku pak židovskému dotud obcovánie křesťanské v tovarystvu a v jiných věcech nebuď dopuštěno, dokudž k užívaní chudých křesťanóv vedlé opatrnosti faráře nebylo by obráceno; což jest koli od židóv dosáhl v tom úřad přijatém, pustí s hanbú, kterýž nepoctivě přijal bieše.

Škol nových nikoli k stavení nebuďte dopuštěni, než staré, ač by se bořily neb chtěly bořiti, moci budú opraviti, ale aby jich ani navýš, ani našíř, ani dražších nedělali, než jsú předtiem byly, jenž zajisté za veliký vděk to mají jmieti, že v starých školách a při svých obyčejiech trpěni bývají.

Opět ke křtu nebuďte puzeni bezděčně, ani na osobách, ani na starších svých bez odsúzenie tresktáni buďte, aniž jim v jich statciech buď překáženo, aniž jich krchovové skrze zmařenie těl nebo jinak buďte porušeni.

Opět podobenstvie oděvu zevnitřnieho, kterýž židé s křesťany nesú nerozdielně, tak veliké ovšem uvodí nebezpečenstvie, že skrze nevědomie křesťané židovským a židé křesťanským ženám se přiměšují, protož aby přestúpenie tak potupného smiešenie skrze zástěru takého pochybovánie druhdy pokrytého neb pošmúřeného viec vymlúván býti nemohl, ustanovujem, aby samcové židé na svých hlavách klobúky široké, jakož jsú zvykli od staradávna, nosili, a ne kukly. Ženy pak pod šlojéřem neb jiným přikryvadlem hlavy modlitebník neb rúchu přikryvající svrchu nad čelem jmějte. Tak po vše časy takovými znameními od křesťanóv

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).