Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rozličnými lstmi u větší škodu své smlúvce uvodí, nežli ti, jenž beze všech okolkuov neb omlúvaní upřiemo pójčují na lichvy. A také aby neumělostí neb hlúpostí práva pošmúrnu při tom nemohli konati, a tak svých bludóv dále všetečnými rozumy neb duovody vymlúvati, oznamujem a vypravujeme, že poněvadž lichva bývá toliko při pojičkách, a pojička toliko při těch věcech záležala by, jenž se dokonávají číslem, měrú a vahú, a netoliko těmi, jenž zjevně věc takovú tiem slibem neb zvláště tú nadějí pójčují, aby některý užitek časný nad jistinu vzali, buď jakožkoli malý, buďto užitku neb požívanie věci zastavené k jistině nepočítaje, za lichevníka jmien buď. A také i ten, kterýž kupectvie jakéžkoli, kteráž čas prodaje obecní cenu měně by vážila, a kterúž tehdá prodávaje, dráže prodává tiem úmyslem, že dluhu počeká. A ktož platí hned penieze kteréžkoli věci kúpené za menšie penieze, nežli ty časy za to stojí na zisk, a prodlévá té věci vrátiti do času, až by ta věc dráže platila, za lichevníky jmieni buďte. A ktož mohú neb móž takový dokázán býti, zneseni mají býti na svědomie farářuom neb jich úředníkóm, aby skrze ně k navrácení lichev oni i jich dědicové právem duchovním připuzeni byli. Zpovědlníci pak, jenž duše rozsuzují, takové k navrácení skutečnému naveďte, ač svých duší zatracenie žádají ujíti.

Ktož praví, že lichva hřiech nenie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).