Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

k zaplacení dluhu jest zavázán.

O svědectví přísežných do jiného soudu o dluhy i o jiné věci

Ačkoli přísežní z končin soudu, v němž jsú přisáhli, moci neměli by k svědčení aneb žalování z vin, avšak pro pře před nimi zpusobem soudu nebo přieznivě neb konečnými úsudky zjednanými v přech duovodu nuzné potřeby, o dluh spravedlivě obdržený, o psance a o jiné všelijaké pře těžké, do kteréhožkoli města listy jich otevřené pod jich pečetmi psali by, těm má věřeno býti a vedlé jich psanie má se soud a spravedlnost dieti.

O svědectví jednoho přísežného

Opět ačkoli svědečstvie jednoho přísežného jest mocné, avšak jestliže by kto před soudem řekl, že by chtěl svú při dovésti přísežnými, musí najméně dva jmieti, nebo mluvenie jelikožto o mnohých v počtu na dvú má dosti. Pakli die, že by chtěl všemi přísežnými dovésti jíti, neb šesti neb osmi, musí všemi, ktož k tomu soudu slušejí, aneb kolikož jich jmenoval, svú při dovoditi, jinak v své při padne.

O dluziech přísežných

Jestliže by přísežní staří od kohožkoli z dluhóv za jich času a od nich jakžkoli zdlužených zpuosobem soudným byli narčeni, ti přísežní mohú toho žalobníka prostú jich přísahú, kterúž jsú bohu i lidem k činění spravedlnosti učinili před novými přísežnými slovensky, ne na kříži, odbýti, a tak, aniž přísnějie, v této příhodě se očistiti, aby snad skrze taková nařiekanie cti přísežných neškodilo.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).