Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

opovědění pravdy obyčeje konšelského, a když v takovém uprošení seznal jest, že ranú, z kteréž od žalobníka jest obviněn, nevinen byl by, a že hospodář takový a takový řečenú ránu vytrženým svým mečem učinil bieše, otázka jest, kto z nich a kterak raněnému a rychtáři dlužen byl by dosti učiniti. A odpověd jest v té příhodě, že vedlé svědectvie přísežného v tom se má bráno býti bez otporu žaloby žalobníka, protož ten hospodář, jehož by přísežný řekl vinna býti, má z rány dosti učiniti, t. za každú chromotu, ač jsú se staly, aneb utětie prstu, dva funty, raněnému pět funtóv zaplatie.

O svědectví přísežných na smrti

Přísežný leže na smrtedlné posteli, ty věci, kteréž za času úřadu jeho o dluziech aneb o jiných přech, kteréž před ním bývaly osvědčovány, na jiného z přísežných svých pro pamět a aby zaň svědečstvie vydával, muož znésti plným právem.

Nepřísežný nemóž svědčiti miesto přísežného

Ač by kto nejsa přísežný slyšal od přísežného některé skutky před ním osvědčené a týž přísežný sšel by, a potom předřečený po časiech zvolen by byl za přísežného, takový z předepsaných věcí, kteréž jest slyšal od přísežného, miesto přísežného předumřeného nemuož svědčiti, nebo dvě věci překážejí: najprvé, že tento, ktož vskutku svědčí od přísežného, jenž jest sšel, k vyslyšení těch věcí, kteréž svědčí, nebyl jest zvláště povolán a prošen; druhé jest, ačkoli tento, jenž nynie svědčí, jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).