Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přísežný, avšak že nebyl přísežným, když se ty věci dály, kteréž svědčí, a tak moci nemajé slova, kteráž tento miesto přísežného seznává.

Přísežného li svědectvie má slyšáno býti, či několika nepřísežných

Žalobník žaluje, že by jej tento a tento ranil, a toho by dovésti chtěl skrze přísežného, obžalovaný pak odpoviedaje zná se, že to učinil mocí svú, moci se bráně, t. odbojem, zavazuje se, že to chce dovésti svědectvím tolika dobrých lidí mužóv, kolikož jich potřebuje zpuosob práva, i jest otázka, které strany svědečstvie druhé má předloženo býti. A odpověd jest, že žalobníkovo, protož v této příhodě svědečstvie přísežného má slyšáno býti a vedlé toho stranám spravedlivé má se státi.

O dluh

Opět žalobník prožaloval jest na obžalovaného, že před 16ti lety některaký dluh před jedniem z přísežných toho času a v jiném žádném miestě jemu slíbil platiti, a to prodlil učiniti až do toho času, ale obžalovaný dluhu zapieraje tázal jest, poněvadž v tolika letech nikdy naň nežaloval, zda li svědomie přísežného po tak dlúhém času má slyšeno býti, a jako mocné přijato býti. A jest odpověd, že bez otporu prodlenie 16ti let, nad kteréžto lidská pamět bez pochybenie muož býti pamatována, jestliže přísežný svědčiti bude, že dluh ještě nenie zaplacen a vedlé slibu toliko před ním měl placen býti, obžalovaný

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).