Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zdělánie býti nalezli, najmúce dělníky, aby rozkázali opraviti. Opět jinýma dvěma úřad opatřování schovávaní a miest ohně, jakož jsú kuchyně, kamna jistebnie neb prskové a sladovnie i pivovarnie komíny, aby opatrně v takových miestech oheň chován byl a jmien, a ten úřad dvěma opatrnýma a rozšafnýma má býti poručen, nebo častokrát skrze zapálenie slovutná města kazí se, protož chovánie ohně svrchovaná pilnost má přidána býti.

Opět jinýma dvěma trh a prodávanie ryb, k jichžto rozkázaní překupníci a zvláště ženy překupnie ryb od kupovánie byly by odehnány, a aby prvotní rybáři, kteříž jsú ryby na trh přivezli, ti aby sami prodávali. Pokuta pak takovým překupníkóm a překupniciem ryb vedlé svolenie přísežných takových buď uložena.

Opět jinýma dvěma, aby každú neděli neb jiné dni k tomu uložené vězně navštěvovali a k nim šli, kteříž u podrychtářieho neb jinde chováni bývají, kdež by vazba městská byla, o příčinách a přestúpeních, pro které a od kterého času jsú zjímáni a v kterých vazbách byli by drženi, ztazujíce se, a to jiným spolu jich přísežným zvěstujíce, aby vedlé toho k soudu mohlo přijíti.

Opět jinýma dvěma čištěnie a klizenie ulic městských, k jichžto přikázaní hnój a bláto ztruh a obecních cest ven aby bylo voženo. A ktož by v tom reptal by byl, pokutu od týchž přísežných uloženú aby dali a zaplatili. Těch věcí i těm podobných přísežní pilně mají hleděti k užitku a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).