Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

spravedlnosti, kteříž by od přísežných těch jim byli obžalováni, tak přísně treskcete, aby se jimi jiní kázali. Potom pak mají nové přísežné, kteréž by k tomu hodné viery a múdré býti poznali, mezi pekaře, řezníky, súkeníky a jiné podobné hlavnějšie řemeslníky vyvoliti, a těm na kříži kázati přiséci, aby jich pečlivú opatrností úsilé diela aneb hřemesla, nad nímž ustavují se, spravedlivě, řádně a věrně dělána byla, aby v prodávaní, kupovaní slušně trh byl zachováván tak, jakož by přestupníci chtěli uvarovati se pokuty jim vedlé zpuosobu ustavení městského a rady přísežných, kterúž by jim měli uložiti. Mají také přísežní, zřiediece cech, mistry svrchupsané od písaře městského a písaře soudného neb krevnieho, kteříž ty časy budú, obyčejem nápodobným přísahú přijieti, a od písaře až do podrychtáře a biřicóv i všem těm úředníkóm znovu mají kázati přiséci, a jim přikazovati, aby při svých úřadech celú vieru měli a pilnost, jako by zlú pověstí zmazáni nechtěli býti, a v těch věcech pilně se zachovati.

Najposléze pak, poněvadž přísežní netoliko skrze jiné, ale tak i sami skrze se městské dobré, jelikožto k užitku a k slušnému stavu, dlužni jsú opatřiti, mají vždy dvěma z sebe zvláštní úřad poručiti, totiž dvěma úřad šenkú, jenž slovú přelevači neb úředníci nad picími mierami. Jinýma pak dvěma opravovánie věží, zdí a přiekopuov a každých stavení města, kteřížto vnitř v městě i zevnitř zde i onde opatrujíce, což by na nich potřeby opravy a zdělánie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).