Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Přísežní dobře mohú od večera vigiljí apoštolských do jiného dne nesvátečnieho cíl práva odložiti, nebo ačkoli v nesvátečnie dni v čas žní neb vína branie chtějícím se souditi odpověděti by nemohli, avšak dni svátečnie pro čest boží, jakož jest den od večera vigiljí až do večera dne svátečnieho, apoštolského práva neslušie odepřieti, nebo slib poctivosti přísežných bohu učiněný odpuštěn býti nemuože.

O nových konšelech a o jich úřadech

Noví přísežní, když již sazeni budú, hned dne potom druhého nesvátečnieho sjíti se mají, a tak se vespolek spojiti, aby starší učili mladšie, kterak v úřadu konšelském měli by se zpravovati a zachovávati, totiž aby k ranému rozmlúvaní a k radám ustavené dni, pakli by svátek neb hod byl, jiný den nesváteční, kterýž bude hned po dni svátečním ustaveném, ráno a včas aby se scházeli, a tajně, což by v radě slyšali, to aby při sobě zachovali, žádnému toho nezjevujíce, i jiné věci, kteréž by koli starší uměli, aby ve všech věcech slušně o těch je věrně naučili. A když se to stane, aby stav města toho byl zřiezenější a slušnější, a aby lépe prohlédáno bylo k obecniemu dobrému, mají přísežných nad řemesly léta loňského zavolati a od nich se pod mocí přísahy učiněné pilně ztazovati, zda li by co věděli tresktání a opravenie hodného v jich řemeslech, a jestliže by co, ješto by spravedlnosti nepříslušelo, jim bylo zjeveno, to napraviece a k stavu slušnému přivedúce reptáky zpurné a přestupníky

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).