Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Purkrecht dělí se od prodaje, nebo tuto dáno bývá jisté zaplacenie, ale při prodaji věc jde svobodně. Opět od tohoto muož odstúpiti, ale od kúpeného nic. Opět právo purkrechtnie bývá, když komu poplužie k věčnému užívaní dáno bývá, dokudž by poplatek neb užitek za to pánu nebyl dán, a ani tomu nájemníku ani jeho dědici neb komuž by nájemník neb jeho dědicové ta poplužie prodali neb dali, aneb na tom obvěnili neb jiným kterýmkoli obyčejem odlúčili, nebuď slušné odjíti.

Kapitola o svátečních dnech a o jich skutciech

Sváteční dnové v městech a v rozličných soudech rozličně se zachovávají, vždy však kterýžkoli čas v roce nastali by neb přišli, přísahy nemají v nich činěny býti kromě těch, kteréž pro zachovávanie pokoje bývají a nebo jimiž člověk pro vysvobozenie okov neb vazby přisáhá; protož přísahy dotud odložené, když se ti dnové dokonají, mají činěny býti. Zločince však ve zlých skutciech lapení za těch dnuov nebývají zachováváni při zdraví, ale hned mají slušnú pokutu trpěti.

Kapitola o rukojemství zproštěnie

V všeliké při má držáno býti, jestliže by rukojmie mlče nebo mluvě toho postavil, jehož jest slíbil postaviti, anebo ač ten bez přítomnosti rukojmie skutečně by sám se postavil, anebo ač by dluhy, pro něž jest rukojmie zastavil, zpravil, hned jest rukojmie vedlé spravedlnosti zproštěn, leč by co jiného viece učiniti slíbil. A v dluziech jestliže rukojmie smrti toho, jehož měl postaviti, dokázal sám třetí muži vierohodnými, zproštěn bude.

Opět rukojmie obviněného buďto živého neb mrtvého postaviece zproštěni jsú, a to rozuměj o smrti přirozené, z jehožto utečenie žádný slíbiti nemuož. Pakli by v lúpeži neb při jiné nešlechetné věci život dokonal, tehdy k vynesení konečného úsudku přísežní dobře pomyslé.

O rukojemství pro vraždu

Při rukojemství pro vraždu nemá žalobník býti puzen, aby na tom dosti jměl, že obžalovaný má za 50 kop gr., nébrž prosí li žalobník většieho ujištěnie, obžalovaný má v ručniciech železných a v pútech chován a vězen býti.

O zproštění mrtvého rukojmie

Když umře obžalovaný, rukojmie svoboden nebo prost bude, má však jej mrtvého před soudem okázati aneb dovésti sám třetí muži vierohodnými. Pakli by obviněný maje se postaviti pro vraždu žalobníku i rychtáři v den uložený umřel, v ten čas rukojmie postavě jej mrtvého před soudem, prost bude. Opět bude li jistec propuštěn, i rukojmie jeho prosti budú.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).