Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Věno nepřestává proto, že žena umrlé dietě porodí neb nedochuodče

{ortel o věnu}marginální přípisek soudobou rukou Jeden ženu pojímaje jménem věna slíbil jé deset kop, v tom rukojmie zavázav, a když jest rok minul a muž umřel a žena dietě umrlé porodila bieše, napomanula jest rukojmie z věna slíbeného, činiec otázku, nemá li jeho spravedlivě obdržeti. Ale rukojmie praviechu zpět, poněvadž ona neosvědčivši, by jé věno mělo býti placeno, do roka jest mlčela, a dědice z semene mužského počavši porodila, nemá li věno zminúti.

O tom usúzeno jest k straně ženské, poněvadž to slovo člověk muož řečeno býti o živém i o mrtvém rozličně, že dietě mrtvé nenie člověk. Protož porodila li by žena dietě živé, by pak živo bylo i jakžkoli málo po porodu, tehda pomijie věno. A přitom znamenaj, že nenie potřebie osvědčovánie proplacenie věna, jenž německy slove urkundcizojazyčný text, poněvadž věno vždy jest živé, dokudž dědicové živí nejsú narozeni. Avšak rada jest učiniti osvědčenie o placení věna, aby budúcích soudóv nebývalo.

Někdy žena nebývá věna zbavena

Ačkoli muž o zboží neb statku, jehož jest pánem, muož řéditi, jakož se jemu líbí, avšak slíbil li jest ženě věno, když kšaft činí, jestliže s ní dětí nejměl, nemuož jé toho věna zbaviti. A pakli jest žena vieru manželskú cizoložstvem přestúpila {činila li jest úklad}marginální přípisek soudobou rukou nebo ač jest o smrti muže svého vskutku úklad činila a nebo jiné věci tak těžké se dopustila, ona sama se věna spravedlivě jest zbavila.

Žena s mužem rozvedená právem nemóž věna ztratiti skrze to

Jestliže muž a žena manželsky neb řádně spojeni, potom po několika letech duchovním právem byli by rozvedeni, tak však, pokudž jsa jsú spolu živi byli, nevěděli jsú, by neřádně spolu přebývali, skrze takové rozvedenie žena věna, kteréž jie muž při smlúvách slíbil, nemá býti zbavena, nébrž má jé dáno býti s pomocí práva neb soudu bez otporu všelijakého muže i dědicóv.

Věno kdy má placeno býti

Poněvadž věno přirovnává se mzdě tělem zaslúžené, téhož dne, kterýž manželstvie tělesným spojením bylo by skonáno, vedlé zpuosobu slibu má plně býti zaplaceno.

Věno muož býti v mohovitých věcech

Nenie potřebie, jakož některá práva chtie, aby věno toliko ukázáno bylo na zemi, totiž na dědičstvích zemských, nébrž jest li slíbeno naprosto na hotových penězích neb na jiných mohovitých věcech, muož ukázáno býti.

Věnem prvé žena má ujištěna

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).