Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

obdržána jest žaloba skládaní, že také i lúpežníku věc složená má vrácena býti, však jestliže pán té složené věci i s zlodějem požádal by věci složené, tehdy pánu má s právem vrácena býti, protož složenie vždy jest smlúva pravé viery.

Znamenaj pět příhod, z kterýchžto schovávač vinen jest z příhody nešťastné. Prvnie: ač slib zajde, t. slíbí li co za to dáti, druhá: předejde li obmeškánie tu příhodu, třetie: jestliže vina předejde, čtvrté: jestliže lest, páté: jestliže věc složena toliko pro vzatek za to.

O složené věci v truhle neb jináč zamčených u druhého

{ortel o složení věci}marginální přípisek mladší rukou Přihodilo se, že Pavel, boje se lsti ženské, do komory spoluměštěnína svého truhlu zamčenú Mikulášovi s klenoty a s deseti kopami gr. v pušce zvláštním klíčem zamčené vložil jest, pronajav túž truhlu témuž Mikulášovi, dav k vieře schovati i poručil. A když Pavel častokrát do komory chodil, druhdy ano Mikuláš a druhdy ano jeho žena viděli, a klíči, kteréž jest sám choval, truhlu i pušku odmykaje, vybieráše a vkládáše což chtieše, přihodilo se jedna dobú, že vedlé obyčeje s ženú Mikulášovú a s některakým mládencem do též komory od ženy jemu otevřené všed a před jich očima truhlu odmekl, v pušce, kterúž též svú rukú vlastní klíčem, jehož sám choval, otevřev, deseti kop řečených jest nenalezl. I zavolal jest rychtáře a přísežných, kteřížto všedše do komňaty a pušku i zámky jejie pilně opatřivše, ižádného jsú na nich vylámanie ani porušenie násilného nenalezli, ačkoli také pilně po kútech té komory v jich přítomnosti hledáno bieše, žádní však peniezi nejsú nalezeni. Tehda Pavel před soudem žaloval na Mikuláše tiem obyčejem, jakož se svrchu zavierá. Ale Mikuláš chtěje popierati žádal, aby k jeho straně soudem bylo vyneseno, poněvadž jména svého žádnú poškvrnú zlopověstnú jest nezmazal, nemuož li on jako jiný dobrý člověk sbožie, těla i cti své lépe brániti, nežli od Pavla přemožen býti, zvláště proto, že Pavel klíče od truhly i od pušky své sám osobně jmějieše a zamykáše, aniž kdy jemu neb ženě jeho těch klíčuov na znamenie a svědečstvie k schování dání neporučil jest chovati.

Ortel. Na to usúzeno jest bylo k straně Mikulášově najviec, protože bez otporu truhly zamčené k schování dané neb složené Pavel samotnie i truhlu i pušku některak v své vlastnie moci jměl a držal jest. A zase také ačkoli truhla zapečetěna neb znamenána složena by byla, a ten nevědieše, jenž ji k schování přijal, by ty věci tam byly, avšak ještě i truhla i jiné věci mají a mohú požádány býti skrze žalobu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).