Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jakožto věci schovati dané, nebo dobrovolně takový schovávač věci, o nichž jest nevěděl, u sebe složiti jest dopustil. Ale však potřebie jest, aby žalobník dovedl, že jsú v truhle byly ty věci, kterýchž žádá. {o pytli a opasku zapečetěném}marginální přípisek mladší rukou A též má rozuměno býti o: pytli zavázaném, opasku zavázaném, a o každé věci složené zapečetěné.

O ztracení složené věci

Když rytieř některaký žaloval na měštěnína z dluhu 12 kop a on odpověděl, že již řečené kopy s jeho vlastními penězi z truhly zavřené a vylámané byly by jemu od služebníka a děvky vzaty a uneseny, jakož jest přísežným, hned, jakž jest ten skutek zvěděl, a truhlu vylámanú i miesto, kdež jeho i rytieřovi peniezi ležechu, k oku jest ukázal, súzeno jest k straně měštěnína, že bez jeho zlé lsti to se jemu přihodilo bieše, svú přísahú to měl jest osáhnúti.

Protož ač by kto bez zlé lsti věc u sebe složenú ztratil, nemá platiti složené věci. Avšak ač by opět k němu ztracená věc přišla by, má ji navrátiti. A znamenaj, ten, u kohož věci bývají složené, má se varovati za to slibovati, nebo ktož zisku nemá s složenú věcí, také obtieženie neb břemene nemá číti.

Příhody o složené věci

Jestliže pytlík neb střiebro zapečetěné neb znamenané složil bych a ten, u něhož by složeno bylo, proti mé vóli s tiem by se obieral a kupčil a ztratil by, žaloba z ztráty i z krádeže příslušie mi na něho. Opět ač by peniezi nebo věc která, o kteréž mezi stranami jest soud, u smlúvce těch stran byla by složena, na jeho jest vóli, na tom li čili na onom miestě vydá ji. Pakli nebyla žaloba z miesta, tehda daj ji před rychtářem a přísežnými.

Opět kteréž věci příležie věcem složeným nejsúť složeny, jako byl li by člověk oděný rúchem, slože rúcho, nenie složené, {o koni}marginální přípisek mladší rukou ani ač by kuoň s ohlaví byl složen nebo sám kuoň složen byl. Ale jiná jest věc, když se die: skládám u tebe kuoň s ohlaví, jestliže nájem bude, aby vina byla dána jako z nájmu.

{o zuvači}marginální přípisek mladší rukou Ale jestliže rúcho lazebníku dané ztraceno by bylo, ač zajisté žádné mzdy od chovánie rúcha nebéře, dlužen jest za složenie, neb lest muož učiniti, jestliže se jest uvázal o schování. Pakli jest vzal mzdu, tehda dlužen jest z nájmu, ale jiná jest věc, ač v jistbě, kdež se myjí, šaty byly by ztraceny, neb tu nemá lazebník ostřiehati rúcha.

Jestliže ten, ktož skládá které věci u druhého, umřel by, a dva byla by, jenž se mezi sebú vadíta, každý z nich se samého dědicem pravě, věc složená buď tomu vydána, kterýž hotov jest proti druhému brániti obžalovaného, u něhož byla jest složená,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).