Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ujištěna býti nežli muž

Jestliže žena slíbila by muži 10 f a muž zase slíbil by 20 f, žena k napomenutí muže nemá nucena býti, aby svój slib naplnila, leč by dřiev, ač žádá, slibem mužovým byla ujištěna.

Věnné sbožie po muži prvé má prodáváno býti nežli ženské

Ač by muž a žena při smlúvách manželských neb v manželství jsúc spojeni, věci nemohovité buďto naprosto neb pod jménem věna vespolek snesli, muž potřebú jsa hnut, prvé své sbožie nežli ženské má zpeněžiti plným právem, nebo pohlaví ženskému při takých věcech jakožto křehčejšiemu radějí má opatřeno býti. Také dobývanie statku jest snadšie muži nežli ženě. A nadto pak i živnosti vedlé veřeji chodicí hledati ženě hanebnějie a tieže jest než muži.

Žena pro věno nenieť paní statku

K otázce některakých jest usúzeno, že když bude zaplaceno věno obojieho manžela, přietelé ženy nemohú muže nutiti, aby slíbil, aby věno nebylo umenšeno a utraceno, nebo muž jest věna i ženy pán a zprávce, mocen jsa toho prodati neb kupovati a jinými obyčeji štěstie neb neštěstie sobě i ženě tělesné potřeby jednati, jakž se jemu líbí. Avšak byl li by zjevný mrhač statku a bezpotřebný útratce, tehda k žádosti ženy neb přátel jejích přísežní, jimžto příslušie neužitečné věci napraviti, mohú takový nedostatek přejíti a muže z toho tresktati, jakž by se jim slušné zdálo.

Věnu se nětco nedostává vedlé práva

O tom znamenaj, že čímž méně žena dá věna muži po sobě, tím méně po smrti muže dielu jie slíbeného vezme vedlé práva.

Bude li dědictvie zastaveno u věně

Znamenáno má býti: jestliže jeden z manželóv u věně na zboží mohovitém zaslíbeném chtěl by druhému dědičstvie zavázati, nenie potřebie, aby je choval do dne a do roka, jakož jest obyčej o dluziech obecních, nébrž prvnieho dne zastavenie přijde li potřebnost, muož je prodati neb zpeněžiti jinými obyčeji jakýmižkoli.

Věno dědičné ženě dané muož z potřebnosti zastaveno býti do času

O tom znamenáno buď: buď jestliže muž ženě vlastní dědinu neb jiné dědičstvie před rychtářem a přísežnými jménem věna dal by svobodně a zapsal, a potom skrze neštěstie, ne skrze hru kosteční, neb obžerstvím, ne netbanlivostí (totiž že by diela pilen nebyl, ale prázdný život vedl), ne mrháním statku {zastavení věna z příčiny}marginální přípisek mladší rukou ani jiným jakýmkoli obyčejem přišel

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).