Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Všeliký člověk muož žalovati jako svým jménem nebo cizím jakožto poručník nebo zprávce, nebo vězenie, nemoc, starost, potřebné putovánie neb jiezda a mnohé jiné hodné příčiny často lidem bývají ku překážce, že sami osobně svých pří provoditi nemohú.

Poručník neb šafář netoliko v

přítomnosti protivníka, nébrž i bez jeho vědomie bývá ustaven. {každý při svú jinému muože poručiti}marginální přípisek mladší rukou Protož komužkoli dopustíš o svú věc žalovati neb odpierati, ten jest tvým poručníkem, však ač strana osobnú přísahu tělesně má učiniti, jelikož k tomu poručníka neb šafáře nemóže ustanoviti miesto sebe.

Opět bude li poručníku pře poručena, aby ji dokonal toliko vedlé práva a spravedlnosti, a on nedočekaje konečného usúzenie, na ubrmany uručí, takové uručenie od strany, {strany}marginální přípisek mladší rukou jejiežto rozkázanie poručník to učini jest přestúpil, muož za nestálé odvoláno býti.

O poručníciech, jelikož k hostem, kdy hosté žalují z dluhu na domácie

Když některaký měštěnín narčen byl z dluhu od některakých rozličných hostí z rozličných měst, t. z Brna od některakých a od některakých z Prahy, ortelováno jest bylo v soudu, jestliže ti hosté, protože jsú obydlím v jiné zemi a skrze to jmieni jsú za hostě poručníky, t. šafáře neb jisce, své posly s listy odevřenými svých měst položenie a zpuosob šafovánie neb toho poručenstvie zvláště plnú a stálú moc zavierajíce do jich rady poslali by, {z jiných měst mohú poručnícu činiti pří}marginální přípisek mladší rukou dlužen jest ten měštěnín tiem i jich měštěnín předepsaný též jako samým jistcuom, když by osobně stáli, z spravedlnosti odpoviedati, ostatku svrchu o poručníciech hledaj, kdež se píše o žalobách.

Komuž ženu uvedú, ten nemuož skrze poručníka žaloby vésti

{Soud u lud ženy}marginální přípisek mladší rukou Znamenaj, tomu, jenž žaluje z ulúzenie ženy vlastnie, poručník bývá odepřen, jako svrchu se nalézá v nápisiech již řečených.

O škodách vuobec, z kterých vedlé práva muož žaloba býti

{soud o sud zelný}marginální přípisek mladší rukou Některací činiece otázku, psali jsú takto: Petr žaluje na Pavla, že jemu puojčil některakého sudu, kteréhožto že jemu k času vařenie zelé nevrátil jest, skrze to vzal jest škodu na zelí, kterúžto škodu pokládá za puol věrdunka a tieže, nemá li jemu Pavel řečené škody s sudem zaplatiti. Pavel pak znaje se o sudu, žádá usúzenie vedlé spravedlnosti, má li ze škody odpoviedati, o kteréžto věci jakožto v práviech nedospělí žádáme naučeni býti. A buďto, že nemá odpoviedati, tehda druhé žádáme naučení, z žádné li naprosto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).