Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

obstavil. Sedlák však téhož formana z koní a vozu jemu puojčených má viniti zpuosobem práva, ale má býti znamenáno, by byl sedlák přišed řekl formanem najatým koně a vuoz jemu býti ukradené. Tedha by na to přísežní s rozmyslem dobrým měli výnos učiniti.

O škodách skrze oheň vzatých

Když sedlák jeden tří dcer odumřel, bieše jedné vdovy a dvú panen, z nichžto každé odkázal z domu a z jiného sbožie dědičného po něm odumřeného a pozuostaveného, aby jim po pěti kopách hned po jeho smrti bylo vydáno, přihodilo se, že vdova odepřela jest pannám sestrám svým jich dielóv vydati, ale soud s nimi začavši skrze rozličné odkládanie soudem jest je trápila tak dlúho, že skrze spálenie neb shořenie domu a jiného sbožie cena toho tak jest umenšena, že 15 kop za to nikoli nemohlo jest jmieno býti, i učinila jest otázku vdova: takový nedostatek a škoda, jenž jest přišla z příhody, nemají li jakož jí, též i sestrám jejím pannám na jich dielech jednostajně zhynúti nebo sníti? A zase zpět panny otázaly jsú, poněvadž vdova proti pořiezení otce jest činila a je tak dlúhý čas neslušně soudem jest zaměstknávala, že v té mieře řečené sbožie tak jakož se předkládá zhynulo, nemá li takový nedostatek toliko vdově na jejiem diele sníti, nebo jestliže by svrchupsané sbožie v té chvíli mnohem by bylo polepšeno, poněvadž by jim nic viece nevydala, než což jsú vzieti měly otcovým rozkázaním. O tom konečně jest usúzeno, že duovod vdovský má přestati a to, což panny tieží a žádají, má se státi a dopuštěno býti, jakožto příslušie spravedlnosti.

O škodách příhodných při šrotování pitie

K otázce kupcóv a formanóv často usúzeno jest: {o šrotéřích}marginální přípisek mladší rukou když šrotéř na líhách a na provaziech nebo forman na voze sud jměl by, bude li sud mdlý a zlomí se nebo jiným obyčejem bez netbanlivosti však a neopatrnosti šrotéře a formana tekl by aneb rozbil by se, takovú škodu pán bude trpěti.

Opět ač pod vozem jdúcím most zlomil by se, škodu koní a vozu forman, ale škodu toho sbožie pán podstúpí. Opět přijde li vuoz k které vodě, kteráž se jest nad obyčej zvodnila a vylila, nezkusí li forman dřieve pilně brodu a ohledá, ač se pustí neopatrně do vody, tehda ze škody, kteráž se přihodí na sboží, jenž veze, pánu toho sbožie má odpoviedati.

O škodách jatého neprávě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).