Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

sboží a děti opatřiti, protož i ženy mají dopuštěny býti k žalobě na zprávce z netbanstvie, jenž potřebú milostivú hnuti jsúce, o to stojie, jako mátě, bába, sestra neb osoba bližnie. A také byla li by která žena jiná, jížto rychtář a přísežní snažnú milostivost by znamenali, mají ji dopustiti k žalobě.

Zprávce mají býti světští a ne duchovní

O tom znamenaj, že v zboží a děti manžela a manželky, když bez kšaftu sejdú, bratr té manželky jsa neučený nebo laik, toliko když nebude zlopověstný nebo mrhač statku, radějí jménem poručníka v zbožie se uvieže, nežli bratr toho muže kněz nebo v duchovniem řádu jsa ustaven, {kněz nemá býti poručníkem}marginální přípisek mladší rukou nebo mnohé jsú věci, kteréž v světském soudu takovým dětem jednak v právě neb z práva, druhdy z statku a druhdy z příhody jim přihodí, k jichžto zprávě radějí laik nežli kněz, jenž péči světských věcí odloživ poddán jest v duchovnie v soud, se vkládá. Avšak laik má kněze o tom ujistiti, aby sbožie takového marně neutrácel, ale aby je k užitku dětinskému obrátil nebo na věci k vieře poručené.

Poručníci mají počet činiti z statku neb zbožie dědicuov

Šafáři neb zprávce dědicuov buďto že by bratr starší byl zprávce bratří a sestr svých, nebo jiný krevní přietel neb cizí, péči zprávy nesl by, když by dědicové k letóm dospělým přišli, {poručníci mají počet činiti}marginální přípisek mladší rukou má jim počet učiniti z poručených příjmuov a vydání, a čehož by nedovedl, že by jemu krádežem, lúpežem neb jiným neštěstím bez jich netbanlivosti z takového statku zhynulo, to dlužni budú z svého vlastnieho zbožie neb statku zaplatiti. Avšak útraty potřebné, ač jest které pro dobré svrchupsaného statku vynaložil, z zbožie téhož zase vezme plným právem.

Poručníci radějí mají býti činěni otcovi krevní než mateřini přietelé

{rozsudek o poručnících}marginální přípisek mladší rukou Měšťanóm některakým jest usúzeno, poněvadž otec jest skutečný počátek rozenie, od něhož sémě pocházie, jeho přátelé vedlé krve bližší poručníci dědicóm mají býti súzeni, nežli krevní přietelé mateřini. Protož by i otec umřel bez kšaftu, {vdá li se mátě}marginální přípisek mladší rukou bude li mátě statek mrhati a změní li stav vdovský, příbuzní otcovi v dědice i v jich diely, ačkoli mateři a jejím přirozeným krevníkóm mají uručiti, že až do let jich rozšafnosti to by jim zpravovali a zachovali a co by mohli, toho jim polepšili, jakoby jich vlastnie bylo, jakožto obránce neb zprávce mohú se v to uvázati plným právem.

O zprávciech sirotčích vuobec

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).