Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

naprosto či aspoň byla li by jaká škoda, z kteréž k žalobě učiněné obžalovaný měl by vedlé spravedlnosti odpoviedati. Jimžto ku prvniemu bylo odpověděno, že poněvadž Petr žaloval jest naprosto, že škody neoznámiv, by jemu Pavel slíbil škody navrátiti, navrátě sud nenie dlužen ze škod jemu odpoviedati. Protož jako ne z každé škody vuobec žalobníku děje se spravedlivé, též aniž jest slušné, aby obžalovaný ke všeliké žalobě ze škody měl odpoviedati, nebo zisk a škoda usilujícím v časných věcech jakožto příhody šťastné a nešťastné zvykli jsú přicházeti, o nichž jakožto o budúcích příhodách nemuož jistota jmiena býti. K k témuž čti pořád.

V které příhodě škoda placena bývá

V dvojí zvláště příhodě žalobníku nemá ze škod spravedlnost býti odepřiena a obžalovaný k jeho žalobě má odpoviedati. {o škodě dědičné a slíbené odpovídáno býti jmá}marginální přípisek mladší rukou Prvnie: o škody dědičné, druhá: ze škod slíbených, protož žaluje li žalobník, že skrze obojí na jeho dědině učiněny, o toliko záhonuov neb o toliko jiter někto škodu ročně jemu jest učinil v tolika neb v tolika měřiciech obilé, jenž by byl přijal, by řečené záhony neb jitra svými semeny byl osál, nebo žaluje li, by soused krumfešt zakládaje k stavení domu svého, meze vlastnie přestúpil by a drniem jeho stezky zrušil, nebo stěny zvláštnie k jeho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).