Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pravil, že pro nemoc přijíti nemóž. Žalobník to slyše, řekl: poněvadž jest obžalovaný sebe miesto sestřence svého poručníka k odpoviedaní ostavil, jenž osobně přítomen, žádám, ať jest připuzen mým žalobám odpoviedati. Kterýžto sestřenec tato slova odpověděl: Nic nechci sestřenci mému soudem ztratiti ani získati, aniž chci úřadu poručenstvie miesto něho nésti. Ale žalobník řeč svú opětuje, řekl: poněvadž obžalovaný ani sám skrze se ani skrze šafáře, jemuž jest to miesto sebe poručil, {zlatníci}marginální přípisek mladší rukou nechce hájiti práva svého, v zavitém soudě žádal jest, aby přítomen byl a škody jemu zaplatil.

O tom nalezeno jest: {starší právo první odpoviedaní}marginální přípisek mladší rukou poněvadž obžalovaný sestřence svého ustavil jest poručníkem té pře a týž mlče úřad poručenstvie jest přijal, slova kteráž jest potom opětoval o nechtění ztratiti ani získati žádného skutku nečiní, poniž jest je mluvil bez přítomnosti obžalovaného a skrze to úmysl svój žalobník, jakož jest z navrácenie škody své žaloval, spravedlivě jest obdržal.

Přitom znamenaj, že mlčici zdá se povolovati a zvláště před zahájeným soudem, a toho svrchu duovod jest o žalobci žalujíciemu a obžalovaném neodpoviedajícím, jenž pro zamlčenie práva svého zbaven jest. Ale jiné jest, ač kdy strana k otázce rychtáři neodpovie, ale mlčí, nebo velikýť jest rozdiel mezi stranú a rychtářem, avšak vidí li se slušné přísežným

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).