Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

z přiebytku, a toho by chtěl dovésti vedlé zpuosobu práva. Na to bylo ortelováno, že má dovésti, že by své vlastnie věci s tiem potratil. Tehda žalobník otázal krátkým obyčejem, ortelem jest přisúzeno, že přísahú.

O nájmiech a pronajetí neb zástavě

{podruh kúpí li sobě duom, činži úplně zaplať}marginální přípisek mladší rukou Podruh najme li duom neb komoru v domě hospodářově, ač před cílem toho najetie kúpil by sobě duom vlastní, proto bez vóle hospodáře a odpuštěnie z komňaty najaté nemá se vybrati, leč činži úplně zaplatí. Nápodobně ač by hospodář duom prodal dřieve, než by čas nájmu komňaty podruhovi vyšel, proto podruha od komňaty, kterúž jest najal, zdáliti nebude moci. Pakli by hospodář chtěl podruha uraziti a on svú mocí jeho moci odpieraje urazil by hospodáře, slušné jest jemu, poněvadž nenie bezpečno nepřátelóm spolu bydleti, aby zaplatě činži, což by slušelo na ten čas, k jinému hospodáři se přěstěhoval.

O přechovávání hostí neřádných

Nájemník domu má se varovati, aby nepřijímal ani přechovával hostí neřádných a podezřelých, jinak pro svolovánie zlých a pro přiezen s zločincemi bude tresktán.

O podruziech pohořalých

Přihodilo se, když po spálení města jeden hospodář přestěhoval se do jiného domu, podruh prosil jest, aby jej s sebú do téhož domu vzal. Usúzeno jest, že pro vypálení domu pronajietí a nájem jsú se skonali. Ale dlužen li bude nájemník nájem, aby jej dál, pokudž jest pokoje požíval, otázka jest. A odpověd, že jest dlužen.

O nájemných

Najme li kto služebného úředníka a pojme li jej s sebú na cestu, bude li jat od nepřátel neb zhyne li, žaloba jest z nájmu.

O bití služebníkóv

Jestliže by švec služebníka pro malú vinu kopytem vnáhle tak v hlavu udeřil, až by jemu oko vyplzlo, líbí se, aby otec jeho žaloval, nebo ač mistróm lehké tresktánie jest pójčeno, však tento švec ten obyčej jest přestúpil.

{o zzuvači}marginální přípisek mladší rukou Ač by szuvač k schování přijal rúcho, zhryzú li je myši, dlužen buď jakožto nájemník, neb jest měl toho ostřiehati. Pakli by změně plášť i dal jej jinému, žaloba naň bude jako na nájemníka a dlužen bude zaplatiti, by pak i z nevědomie učinil nebo poněvadž jest poblúdil v svém skutku, nenie dóvodné nevědomie.

Kapitula o vyznáních, která jsú škodná a která nic

{příhoda o vyznání}marginální přípisek mladší rukou Některací listem tážíce se psali jsú takto: jeden host přišed k nám, jednomu z našich spoluměšťan kuoň obstavil jest, a když o kuoň před soudem chtěl žalovati, žádal jest s námi mluviti a raditi se, vyznal jest před

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).