Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

se přihodila, dlužník k té nenie zavázán. Z toho známo jest, že všeliká škoda ku penězóm se miení, leč by se snad dlužník nad to k některým zvláštním jmenovitě se zavázal.

Některé škody mají býti placeny, ač jich člověk platiti neslíbí

Jestliže by dlužník jistec v určený čas rukojmie, jenž z viery zaň slíbil, z rukojemstvie jeho nevypravě utekl by, a ten rukojmie nemaje čím zaplatiti, potřebú jsa bezděčnú připuzen na duom neb na dědictvie, kteréž má toho dluhu, dobude na škodu, {škody za rukojemství}marginální přípisek mladší rukou a nemoha prodati tak brzy, jako věřitel dluhu žádá k zaplacení, takové škody dlužný jistec, ač toho neslíbil, zavázán jest plným právem. Nebo v tom, že rukojmie viery, kterúž za jiného zastavil, nemá zle užívati, nebo nemóž bez viery býti slíbenie jistinného dluhu, slib škody příhodné v sobě zavierá, ač v jistý čas zproštěn nebývá.

O škodách z netbanlivosti přišlých

Jednomu hosti, jenž čtyři sudy vína u některakého měštěnína byl kúpil, usúzeno jest takto: což by se škodného přihodilo sudu, kterýž v pinvici pána toho vína na kantnéřích ležal, tu škodu podstúpí pán toho sudu, ale když se šrotéř v sud uvieže, stane li se škoda tomu sudu z netbanlivosti na líhách, on jej zaplatí. A též forman, když jemu na vuoz bude vloženo, škodu netbanlivým vezením z rozbitie sudu on vedlé spravedlnosti podstúpí.

Opět o škodách

{ortel o převrácení vozu}marginální přípisek mladší rukou Když některaký host dvú sudú vína v městě, do kteréhož jest byl přivezl, prodati nemohl, formana se dvěma vozy po ně k vyvezení do jiného města zjednal jest, jenž vloživ ty sudy na vozy, s miesta najprvé vozem trhl a hned překotiv jeden, víno jest rozlil, tehda pán toho vína koně z obú vozú obstaviv, žádal jest, aby se jemu spravedlivé stalo a vyrčeno, má li jemu víno převrácené a vylité býti zaplaceno koňmi a jinými věcmi formanovým, jehož byl najal k vezení vína na jiné miesto. A tehda jeden sedlák přišed, kteréhož ten host neznal, by forman byl uvázav se v koně a vuoz, nepřevrácený ten vuoz i s koňmi svój počítaje žádal jest, aby bylo také jemu přisúzeno, moci li bude ty koně s vozem, kterýchž toliko jemu k vezení nájmu bieše pójčil, svú přísahú a súseduov svých svědectvím obdržeti viery hodným. Na kteréžto věci jest usúzeno, že měštěnín nebo host dřieve řečené koně obú vozú, na něž forman, kteréhož byl najal, vína svá naložil jest, spravedlivě jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).