Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aby jej s sebú do téhož domu vzal. Usúzeno jest, že pro vypálení domu pronajietí a nájem jsú se skonali. Ale dlužen li bude nájemník nájem, aby jej dál, pokudž jest pokoje požíval, otázka jest. A odpověd, že jest dlužen.

O nájemných

Najme li kto služebného úředníka a pojme li jej s sebú na cestu, bude li jat od nepřátel neb zhyne li, žaloba jest z nájmu.

O bití služebníkóv

Jestliže by švec služebníka pro malú vinu kopytem vnáhle tak v hlavu udeřil, až by jemu oko vyplzlo, líbí se, aby otec jeho žaloval, nebo ač mistróm lehké tresktánie jest pójčeno, však tento švec ten obyčej jest přestúpil.

{o zzuvači}marginální přípisek mladší rukou Ač by szuvač k schování přijal rúcho, zhryzú li je myši, dlužen buď jakožto nájemník, neb jest měl toho ostřiehati. Pakli by změně plášť i dal jej jinému, žaloba naň bude jako na nájemníka a dlužen bude zaplatiti, by pak i z nevědomie učinil nebo poněvadž jest poblúdil v svém skutku, nenie dóvodné nevědomie.

Kapitula o vyznáních, která jsú škodná a která nic

{příhoda o vyznání}marginální přípisek mladší rukou Některací listem tážíce se psali jsú takto: jeden host přišed k nám, jednomu z našich spoluměšťan kuoň obstavil jest, a když o kuoň před soudem chtěl žalovati, žádal jest s námi mluviti a raditi se, vyznal jest před

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).