Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Odloženie roku k právu Petrovi a Václavovi v pátek po sviečkách pro příčinu dluhu Václav se postavil, týž dluh obdržal na Petra nestáním ku právu, potom o středuopostí Petr přišel s listem věřicím, v němž psáno bylo, že pro hodnú příčinu, totiž pro službu pána svého, nemohl jest k soudu státi k času určenému. I jest otázka: obdrženie dluhu od Václava má li býti zrušeno? Odpověděno jest úsudkem, že nic, nebo poněvadž čtyři jsú hodné neb nuzné příčiny neb potřeby. Tehda chce li kto dovésti překážku nemoci a zaměstknánie věci obecné neb panské služby, toho dne neb ve třech dnech pořád zběhlých poslem věrohodným nebo listy svého nestánie dokáže.

Ale jímanie, jenž by se straně k roku jdúcie přihodilo na cestě, neb povodňové, vždycky mají skrze posly ve třech dnech dokázáni býti, protož v takových přísahách strana nepřítomná radovati bude roku jedinkému.

O úrociech a úročníciech

{pán muože člověka pro úrok fentovati}marginální přípisek mladší rukou Úroční člověk nebo purkrechtní od pána toho úroku muož vždycky pro zadrženie úroku fentován býti bez soudu. Opět ač purkrechtník nebo úročník přemožen by byl, že by základu nejměl za tři léta úroky zadržané, {uvázání se v třech letech}marginální přípisek mladší rukou tehda pán muož se v jeho jměnie uvázati.

O úrociech nezaplacených a o purkrechtniem právu

{pro úrok a purkrecht když se vyplatí, muože vinniti}marginální přípisek soudobou rukou Znamenaj, ač by člověk úroční a purkrechtník některého pána úrok v určený čas zmeškal by dáti, pán jej sám skrze se neb s pomocí rychtáře, kterúž jemu učiní prošen jsa, na sbožie, s něhož úroci, bude fentovati. {zadržení purkrechtu a úroka do 3 let}marginální přípisek soudobou rukou A bez zpuosobu práva zpósobí jemu úrok, prodada nebo zastavě základ, s svědomím však dobrých lidí pakli by tři léta {do tří let}marginální přípisek soudobou rukou vide Inf. I. 20cizojazyčný text pořád zběhlá základu v jeho sboží nenalezl, tehda učině osvědčenie každý rok před soudem, když se čas dokoná, v sbožie jeho pro tři úroky zadržané dědicky připadlé se uvieže. Muož také pán úroka sám přisáhna lépe úrok obdržeti, nežli purkrechtník, že úrok dal, dokázati sám třetí. Placenie také úroku placenie jiných dluhóv předcházie. {úrok i purkrecht v placení dluhy jiné předchází}marginální přípisek soudobou rukou

Úrok věčný i časný předcházie dluhy

Vyneseno jest úsudkem, že úrok purkrechtní, kterýž sedláci od prvnieho vysazenie vsi pánuom kruntu platie, předcházie pokuty i všech jiných dluhóv placenie, nebo takový úrok přispojen jest nerozdielně dědinám veským. Takže sedláci proti vóli svých pánuov, jichž jsú podsedci, nemohú se z něho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).