Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

na hluboko slušie jemu kopati, leč by to učinil k svému užitku úmyslem škody neb škozenie.

Ktož má právo k studničné vodě, má právo i k stezce té studnice

Ktož má právo k vážení vody, zdá se, že i cestu k studnici má, a ktož k studnici chozí cestu má toliko a příslušieť, aby jemu neslušalo tudy s vozem jezditi.

Opět jestliže studnice přeschne a opět vodu vyprýští, skrze to služebnost se neztracuje, nebo ta služebnost nenie ztracena skrze netbanlivost ani skrze proviněnie.

O přísedících v zavitém soudu

Přísedící, jenž ve vsech t. in villamcizojazyčný text v zavitých soudiech nebo v súzení velikých pří pro posilněnie práva přidáni bývají, jediné leč by v ten čas učiní přísahu, jakož jsú konšelé při svém volení jsú přisáhali, v žalobách a v svědectvích nemají moci jako přísežní, nebo nečinie skutku vlastnieho, ale skutek přísežných téhož času, jichžto snad málo jest v počtu, i pomáhají jim a potvrzují jich.

O nuzných potřebách

{nestání ku právu čtyři příčiny}marginální přípisek mladší rukou Čtyři jsú příčiny hodné nestánie ku právu, jenž obecně slovú herrnuotcizojazyčný text, totiž prvnie: nemoc neposmířená, druhá: vězenie, třetie: povodeň, čtvrtá: obecnie neb panská potřeba. A proti tomu nestání nález panský z práva nemá vynesen býti.

Ktož nestojí ku právu, má okázati nuznú potřebu ve třech dnech

Ač by strana nemohla státi k určenému času z hodné nebo nuzné potřeby, za tři dni má prodlenie jmieti, a jestliže by přibližujíc se k rokování opět z hodné příčiny měla by překážku jakož jest vězenie neb nápodobná věc, nález proti straně vynesený moci nemá jmieti, nebo když překážka pomine, jestliže strana stane, témuž právu má se radovati, kteréž jest jie první čas příslušalo.

Opět pošli li strana posla pro duovod hodného nestánie, jenž by na cestě lapen byl, umřel neb jinú překážku jměl, skrze to práva svého neztratí. Ale když ta překážka přestane a nebo strana by jej opatřila, bude li živ, má se k soudu s ním přiblížiti. A když dovede i svú vlastní i poslovu nuznú potřebu, taková strana též móž žalobu vésti neb odpierati vedlé práva, jako by sprvu byla učinila, by překážky nejměla.

Vězenie a povodeň ne vždy mohú ve třech dnech okázány býti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).