Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Koni mohú staveni býti pro podkovánie

Nalezeno jest zde právem mnichóm, kazatelóm a kováři řečenému fegensnutcizojazyčný text, že starodávní obyčej kovářský jest byl, že koně lidské v svých výhniech nebo kovárniech držie a obstavují, když k nim pro podkovánie bývají přivedeni, a to pro svú mzdu, kteréž jsú snad od dávných časuov zaslúžili, kterýžto obyčej jakožto zlý a právu odporný má shlazen býti. Mohl by však kovář kuoň držeti neb staviti pro větčí dluh, nežli jeho zaslúžil, neb kterýž by jemu pán toho koně dlužen byl, nebo také kovář zlobivě chtě žalobu vésti, mohl by kuoň lidský v své moci a v přebytku chovati, jenž by jemu v žádných dluziech nebyl vinovat. {kovář pro staré dluhy nemuož kuoň obstaviti}marginální přípisek mladší rukou Protož všeliký kovář kuoň pro samo podkovánie neb pro jiné úsilé a práci, kterúž by jemu ty časy učinil, ale ne pro dřevnějšie dluhy slušně bez otázanie rychtáře a konšel v své kovárni a vobydlí moci bude zachovati, ale pro jiné dluhy jiný čas na mzdě zaslúžené má nařknúti pána toho koně vedlé práva. Předepsaný však obyčej při koních, jenž do příbytkuov kovářských k vykrmení a na lékařstvie někdy bývají přivedeni, vedlé slibu, kterýž o ten kuoň mezi pány a kováři bývá zpósoben a zjednán, tak móž zachován býti. Týmž obyčejem buď mezi ševci, krajčími a při mzdě jiných řemeslníkóv. {o jiných řemeslnících}marginální přípisek mladší rukou

Kapitola o dešťové vodě

Jak jeden každý duom svój móž opraviti, aby domu súseda svého nepohoršil, leč by měl právo k dělání takové věci. Opět nebrání se, aby jeden každý sobě prospěl, když druhému neškodí. Žaloba o súžení vody dešťové měj miesto, ač by voda dšťová neškodila přirozeně, ale skutkem učiněným, leč by pro příčinu pavovánie ten skutek byl učiněn.

O trojí služebnosti vody

Znamenaj, že tři jsú věci, pro něž nižšie miesto slúží vyššiemu: právo, přirozenie a starost miesta, vetustas locicizojazyčný text, totiž služebnost, jiežto nenie paměti, jenž vždycky za právo jmiena jest, totiž pro příčinu ohrazenie soudóv, a často přirozenie i starost miesta postupují právu. Někdy také právo a přirozenie postupují vetchosti nebo starosti. Pověděno má býti, že od nás stavenie súsedovo muož býti oblepšeno, ale nemóž býti pohoršeno, leč by co jmenovitě bylo učiněno.

Stavěti zhuoru navýš a doluov v hlubokost žádnému se nebrání

Každý člověk na svém dně nebo na své zemi jakož na zvýš muož stavěti, též i

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).