Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

puštěni. A když čas již byl pominul a oni se nepostavili, opět jiní z téhož města jsú obstaveni, kteřížto nechavše tu koní i jiného statku svého, vrátivše se do města svého, žalovali jsú na Jakuba a na jiné prve stavené, aby statek jich obstavený vypravili a zprostili. Též i prvnější obstavení žádali jsú, aby vedlé práva Jakubem byli vypraveni. I otázka jest, kto poslednějšie stavené má vyprostiti. Ortel: odpověd k tomu, že ta otázka viece příslušie k skutku nežli ku právu, nebo poněvadž Jakub hotov jest byl právu obvyknúti, ani prvních ani posledních nevysvobodí. Ale Pavel, jenž jest prvnie i poslednie obstavil, neprávě rozumně zavázán jest ke všelijaké jich potřebnosti, nebo měl jest práva prositi na Jakuba v přiebytku jeho, i že jest toho učiniti pohrdal, neprávě k stavování pospiešil jest, ano jemu prve právo nebylo odepřieno na Jakuba v miestě obydlejícieho.

Statek obžalovaného muož obstaven býti na právě jako on sám

Když jednomu měštěnínu obilé jeho v druhém městě pro dluh bylo jest obstaveno, usúzeno jest, že jakož jistec neb žalobník {jistec jistci staviti muože}marginální přípisek mladší rukou obžalovaného neb dlužníka v každém právě, v němž by jej osobně zastihl, pro dluh muož obstaviti, též také muož i statek jeho zastaviti, a dlužník má k soudu přijíti a sbožie nebo statek vypravuje k žalobě odpoviedati.

Neobžalovaný muož obstaven býti za vinného v některé při

Znamenáno má býti, že ačkoli žalobník má následovati obžalovaného, totiž že má jemu vinu dávati na tom právě, kdež obžalovaný bydlí, avšak žádal li by žalobník spravedlnosti v tom soudu, kdež bydlí obžalovaný, a byla li by jemu odepřiena, tehda lidé z toho práva na jiném právě správně mohú obstaveni býti. O statek o té věci hledaj dole o přípovědiech.

Který kuoň nemóž právem staven býti

Kuoň vzatý od celného u kohož by koli potom nalezen byl, nemóž obstaven býti, ten však pro netbanlivost od žalobníka, jemužto příslušie, pro kuoň muož před soud přivolán býti. Opět ve všech jiných věcech též jako o koniech jednostajný zpuosob stavování má býti zachován.

O stavování meče, sukně, pláště

Posúzeno jest, že od obstavenie sukně, pláště, meče i jiné všelijaké věci, jenž stojí za puol věrdunka a níže, dáno má býti rychtáři jeden hl.

O obstavení kovářských věcí

Ortelováno jest zde: Mikuláš písař po smrti syna svého kovářské nádoby poslem rychtářovým jest obstavil v ciziem domě řka,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).