Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jeho škody. Tehda sedlák všed do města a před rychtářem bláznivě mluvě upadl jest v pokutu. To jest otázka, má li měštěnín toho sedláka zprostiti od té pokuty. O tom stal se jest úsudek, že zaměstknánie neb obstavenie, od kteréhož měštěnín slíbil jest sedláka zprostiti, rozuměna má býti, jelikož k skutkóm minulým, ale ne k budúcím, i že potom sedlák před rychtářem pro vlastní vinu upadl jest v pokutu, toť nenie obstavenie, aniž měštěnín dlužen jest jeho od nie vyplatiti a zprostiti.

O obstavení koňském příhoda

Usúzeno jest zde: Bude li kterému člověku kuoň obstaven od druhého a ten die, že jest ten kuoň zjevně kúpil na trhu, zavodě se, že chce dovésti počestnými svědky řečenými obecně lejkaufleutcizojazyčný text to jisté kúpenie takovým svědectvím, toliko život zachovává a znamenie krádeže neb lúpeže tiem zbývá, koně však nemóž obdržeti, ale má vydán býti tomu, ktož jej obstavil. Nebo když by koli kuoň staven byl komu, má li jej obdržeti, potřebie jest vedlé práva, aby jej převedl na druhého, jenž obecně slove schulcizojazyčný text neb súkup, jinak kuoň ztratí.

O témž jelikož to k soudu

Ač by kto kuoň svój u jiného zadržal právem, jenž slove anvankcizojazyčný text, totiž jetím, rychtáři se dostane 30 peněz, písaři dva. Pakli by ten řekl, že kuoň u onoho kúpil a to chce svésti k onomu, jenž obecně slove schibungcizojazyčný text t. tak , tak

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).