Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ktož by kúpil kuoň blúdící na poli neb jinde, proto po časiech nemóž jeho obdržeti, že v trhový den kázal o něm biřicovým hlasem provolati. Opět ač by kuoň obstavený a v peniezech šacovaný umřel dřieve, než by den soudu přišel, v kterýž by měl soudem obdržán býti, ten, ktož jej obdrží, {s…šná přísaha}marginální přípisek mladší rukou na konské kóži s svědky přísahu učiní též, jako by na živém koni měl přiséci. Pakli by kuoň skrze krádež neb lúpež potratil, s svědky na kříži přiseže. A jestliže on neb který z svědkóv v přísaze padne, t. přísahy neprovede vedlé roty vydané, tehda má zaplatiti šacunk toho koně.

Opět žádá li ten, jehož jest kuoň obstaven, má jemu hned na rukojmie kuoň dán býti, aby jej do svého vlatnieho obydlé vedl. {vyručiti muož kuoň}marginální přípisek mladší rukou A nenie potřebie, aby jej rychtář osm dní u sebe držal, jakož v některých městečkách jest obyčej.

Obstavený kuoň kolik súkopóv má jmieti k obdržení práva

Starodávnie práva tak vznie: Ač obstavený pro kuoň postaví svého soukupa, od něhož jej kúpil, prost bude a tak o jiných, avšak pro to ač by k třetiemu, čtvrtému, pátému kuoň mohl připadnúti, vždy na třetiem soudu móž a má kuoň obdržen býti nebo ztracen pro odpuštěnie prací a nákladuov stranních.

Opět ač by obstavený řekl, že kuoň příslušie někomu na zemi sedíciemu, v čtrnádcti dnech mají jej postaviti. Pakli by řekl, že jej má od hostě z cizie země, toho vystav

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).