Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<80v81r81v82r82v83r83v84r84v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jsú nechtiece, ale však potom lepší radu měvše přijeli jsú, ale jedni sami páni přěd ciesaře sě. Tehdy ciesař jakžto muž přemúdrý chtě jě předěseti a múdrý učiniti kázal, mnoho prken přinésti, jako by jim hlavy dolóv chtěl strkovati. A oni uzřevše to na svú kolenú padše prosili milosti u ciesaře i uprosili. A Fridrika svého vévodu a pána svého mile přijemše s ním do Prahy sě vzdvihli za veliké štěstie to sobě majíce, že proto rozhněvánie v ciesařóv hněv neupadli, znamenajíc kterak múdrý ciesař smlúvu a zapřieseženie těchto protivných lidí a ukrotil, tomuto zemi vrátili a onomu na Moravě kázav dosti mieti. Téhož léta kostel strahovský toho měsíce máje skrze Albrechta salcpurského druhé byl posvěcen, protože kór zdvižen byl a věčší oltář hnut. Ten jistý Albrecht toho času, ješto rozdvojenie bieše o papeži, kázaním ciesařovým stolice byl zbaven arcibiskupové a tak jednak za patnácté let jednak jedno proboštvie mělnické držal, až potom opět skrze ciesaře k stolici byl navrácen a tuž zčestně své dni i dokonal.

Potom opět, kterak páni Fridrika chtěli zbíti, a o tom, kterak Kunrátovi z země pro jeho nevěru vypuditi chtěl, a o mnohých jiných přieběziech mezi Fridrikem a jinými

Léto Božie tisíc sto osmdesát a tři Václav syn starého Boleslava a Oldřicha vlastní bratr proti Fridrikovi pozdvihl boj a tak sebral množství zlosynóv nevěrných, oblehl Prahu, ale však nic nemohl mieti, nebo vévodina Alžběta u městě jsúce s lidem mnohým chutně branieše. Zatiem Fridrik u přietelech v Němciech sebral vojsko, z nichžto zvláště přietel bieše Lipolt vévoda rakúský jeho, i vtrhl do země, an již Albrecht arcibiskup salcpurgenský bratr Fridrikóv vlastní k samé Prazě z svými lidmi přijel byl. To když uzřiechu páni věčší, z Čech bojíce sě moci ciesařovy po mnohých

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).