Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<79v80r80v81r81v82r82v83r83v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Evangelistu na tom miestě bojovném kostel chtěla učiniti, nebo na tom městě udělávši kostel křížovníky s bielým křížem tu posadila.

{Valentin biskup pražský neumělý}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto a osmdesát u počátku toho léta Soběslav v tom túlání umřel jest, jehožto tělo do Prahy přineseno a na Vyšehradě pohrabáno poctivě. Po něm pak kněz Valentin příjmím Veliš nevelmi umělý biskupem volen byl k libosti vévodině, jenž tehdy viece panováše nežli muž její. Ten jedno dvě létě živ byl a nic po sobě dóstojného ku paměti neostavil.

O jednom vidění, ješto Ota viděl brambuřský markrabie, a udělal tu klášter Bramburk

{Bramburská}textový orientátor

Téhož léta prvý Ota syn Albrechtóv, jenž vstúpil na panovánie po něm v Bramburciech, jakž kronika bramburská svědčí, na tom miestě, kdež nynie jest klášter leninienský sercového zákona, když po trudu lovovém tak jako u polední ten jistý knieže usnul byl a rytieřstvo honili. V tom jistém spaní viděl jest jedno laní, ana jemu za obyčej překážie, aby nespal. Jenž ihned takž, jakž jemu zdálo sě, zastřelil. Potom z toho jistého snu procítiv rozpravil rytieřstvu svému, k němužto jeden z nich takto jest odpověděl: „Miesto toto jest hodné klášteru.“ Někteří pak řekli, že jest hodné k hradu k bojování proti Slovanóm a pohanóm i jiným nevěrným lidem a Božím nepřátelóm. K tomu knieže odpověděl: „Ovšem hrad postavím takový na tomto miestě, z něhožto skrze bojovánie duchovních lidí diáblové nepřietelé ti škaředí puzeni preč budú a já dne súdného bezpečen, dá-li Buoh, jsa na něm čakati budu.“ A tak s tiem inhned poslav k opatovi do Zedeniberka prosil jeho, aby jemu z svého kláštera mnichy poslal na toto miesto, ježto dobrým jménem nadal i vzděl jemu Lenín jmě, ješto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).