Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<3r3v4r4v5r5v6r6v7r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

olivě po všemu světu divy rozličnými budeta sě stkvieti. Tú dvú olivú v oběcech a v dařiech všecko pokolenie české následovati budú i také jiná pokolenie všecka. Jedna z těch oliv bude nazvána Většie Sláva a druhá Bojovné Utěšenie.“ Jakž sě jest i stalo potom to, neb slavné kniežě svatý Václav mučeník Boží nazván jest Venceslauscizojazyčný text, ješto jazykem slovanským slove Václav. A tak z toho slova vykládá sě většie sláva neb velikost slávy. A blahoslovený pak Vojtěch mučeník druhý byl biskup pražský, jehož jmě vykládá sě zástupové utěšenie neb vojenské. Na tom hradě jsú sě stkvěli svým přiebytkem i stkvějí sě svým svatým odpočíváním. Tato svatá mužě tak sta toto zbožie múdřě přěběhla, že s odplatú mučeníkovú nebeského přiebytka již sta došla. Na tom jistým hradě jsú sě stkvěli svým přiebytkem a na tom jistém hradě mnoho těl svatých i jiné svátosti mnohé Božieho umučenie i jeho slavné matky Marie jest shromážděno a nábožně schováno i čest sě jie dieje, že křěsťanové věrní k tomu jistému prahu těch svatých navštěvujíce, tu kdež biskupova stolice jest, tak pro duchovnie věci, jakž také pro světské ze všie země i ze všech jiných vlastí, nie, takměř ze všeho světa kajíce sě a běžie a svú hlavu pod ten práh poklánějí, proněžto správně ten hrad Praha jest nazván, ješto v slovanském jazyku Práh slove. A takž pak od toho slova nakaženým jmenováním od jinorozených lidí Pragacizojazyčný text neb Praha jest nazván.

O práviech, ješto Libuše z svým mužem v zemi učinila

Knieže Přěmysl, jenž byl prorok veliký, s Libuší z svú ženú, jenž jest byla věštkářka, vzemše radu vhromadu i učinili jsú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).